Utan ledsagning blir bostaden till ett fängelse

Synskadades riksförbund Östergötland, SRF, vet att endast 50 procent av personer med synnedsättning anser sin hälsa som god eller mycket god.

Debatt 14 oktober 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet också att ju sämre man ser, desto mindre god hälsa har man generellt. Exempelvis har många problem med värk i axlar/nacke och 35 procent känner ofta oro eller ångest. 10 procent har fått avslag på ledsagartimmar från kommunerna, trots att de är i behov av det.

Just ledsagartimmar är nyckeln för att personer med grav synnedsättning/blindhet ska kunna ta sig ut ur det fängelse som bostaden utgör när du inte får hjälp att orientera och förflytta dig ute i samhället. 

Med en ledsagare som agerar dina ögon och bidrar till att du kan ta dig ut i samhälls- och kulturlivet kommer du också känna en ökad tillhörighet till samhället och ett ökat självbestämmande över ditt eget liv när du kan utföra basala behov för att klara din vardag. Att  handla mat eller kläder själv, fika på ett café, gå till biblioteket eller läkare, eller att helt enkelt ta en avslappnad promenad i din omgivning. Du mår bättre såväl fysiskt som psykiskt. Allt hänger ihop och det går hand i hand med att kunna vara ute i naturen och delta i friluftslivet, precis som alla andra. I forskningen samlas också allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa. De effekterna gäller så klart också personer med synnedsättning, men återigen, för att vi ska kunna ta del av samhälls- och kulturliv på lika villkor som andra krävs en flexibel och kostnadsfri ledsagning.

 

Så ser det sällan ut idag. SRF Östergötland vet att när 185 av landets samtliga kommuner svarade på en enkät för ett par år sedan framkom att sex av tio tar ut en avgift för ledsagning och en knapp tredjedel säger även att det finns begränsningar i vad ledsagningen kan användas till.

 ”Alla invånare har förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga påverkbara skillnader och begränsningar”, står det i den remiss på utvecklingsstrategi som Region Östergötland just nu har tagit fram. Det står även att regionens befolkning ”har möjligheter att forma sina liv utifrån sina förutsättningar”.

Denna strategi bör regionens kommuner underställa sig, tycker SRF Östergötland. En flexibel och kostnadsfri ledsagning är ett måste för att vi som lever med en synnedsättning ska våga oss ut på gator, torg, skog och mark och för att det som står i Friluftsstrategin från 2019 ska uppfyllas, även för oss, nämligen att "rörelse i skog och natur ger många positiva effekter på hälsan. De positiva effekterna av att vistas i gröna områden har visat sig särskilt viktiga för personer i de lägre socioekonomiska grupperna”, vilket personer med synnedsättning är, då endast 47 procent har ett förvärvsarbete och  cirka 40 procent har en sammanlagd årsinkomst på 200 000kr eller mindre. Samtidigt är det ungefär 15 procent som aldrig vågar sig utanför sin bostad av rädsla för att råka illa ut i trafiken. Det står i skarp kontrast till det som pågår just nu. Friluftslivets år och kampanjnamnet #LuftenÄrFri, som drivs av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturskyddsverket. Kampanjen har som mål att 10% av Sveriges befolkning ska vara utomhus mer under året jämfört med tidigare och på längre sikt en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Det handlar alltså om att lyfta friluftslivet, att få fler människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har, vilket så klart också gäller oss med synnedsättning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa