Så vill vi vara med och styra Norrköping efter valet

Skolan i Norrköping kämpar med låga skolresultat, bristande trygghet och ordningsproblem. Den omfattande migrationen har tyvärr bidragit till att vi fått ett mer krävande elevunderlag. Sverigedemokraterna vill omfördela medel så att alla elever får det stöd de behöver. Vi vill alltid att lärarna ska arbeta med undervisning och lärande och att annan personal ska ta hand om mentorskapet.

Debatt 18 januari 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Vår politik vilar på trygghet och tradition. Vi värnar både om den offentliga och den privata sektorn som vi tycker kompletterar varandra. Vi bygger våra politiska beslut på sakkunskap och pragmatism och fokuserar på följande frågor:  

Vård och omsorg är ett område som måste få ett tydligare fokus. En god arbetsmiljö för personalen är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för en kvalitativ vård och omsorg. Vi behöver därför göra kvalitetsundersökningar och ta fram förslag på åtgärder som kan skapa en hållbar arbetssituation för medarbetarna. Dessutom måste vi garantera brukarna en god och värdig omsorg. Vi ser vikten av att investera i omsorgen och har tidigare budgeterat extra medel för ändamålet. 

Trygghet i vardagen är grunden för en stabil samhällsutveckling. Norrköping har idag problem med en växande otrygghet. De återkommande fall av skadegörelse och bränder som sker runt skolor och allmänna platser, kostar årligen flera miljoner kronor. Sverigedemokraterna föreslår inhägnader kring utsatta byggnader samt ökad kameraövervakning och fler patrullerande ordningsvakter. Migrationsrelaterad kriminalitet som gängvåld och droghandel måste vi stävja genom ökat samarbete med polisen och sociala myndigheter. 

Bilen är det smidigaste och mest använda färdmedlet i kommunen. Ändå vill de styrande motarbeta biltrafiken, av miljöskäl, till förmån för andra transportmedel. Eftersom dagens fordonsindustri producerar bilar som blir alltmer klimatneutrala måste vi ta hänsyn till detta i vår stadsplanering. Bristen på parkeringsplatser är ett växande problem och en följd av kommunens fientliga inställning till bilismen. Vi är kritiska till dagens trafikstrategi och vill att antalet parkeringsplatser ska överensstämma med medborgarnas behov.

Skolan i Norrköping kämpar med låga skolresultat, bristande trygghet och ordningsproblem. Den omfattande migrationen har tyvärr bidragit till att vi fått ett mer krävande elevunderlag. Sverigedemokraterna vill omfördela medel så att alla elever får det stöd de behöver. Vi vill alltid att lärarna ska arbeta med undervisning och lärande och att annan personal ska ta hand om mentorskapet. 

Kulturen binder oss samman, utvecklar vår livskvalitet, hjälper oss att förstå samhället och vår historia, kulturen ska därför ha en central roll i vår kommun. Sverigedemokraterna är det enda parti som i kommunfullmäktige har arbetat aktivt för Norrköpings Skolmuseums vidare existens, när museet hotades att läggas ner år 2020.

Frågan om Holmens vindparker är viktig och aktuell. Sverigedemokraterna förespråkar inte vindkraft. En etablering av vindkraft får inte ske på bekostnad av invånarnas säkerhet eller hälsa. Sverigedemokraterna kräver att all vindkraftsetablering ska ske inom prioriterat område och att säkerhetsavståndet från bebyggelse ska vara minst tio gånger vindkraftverkets totalhöjd.

Sverigedemokraterna är övertygade om att Norrköping behöver en välutvecklad och väl fungerande flygplats för att fortsätta växa. Vi vill främja utvecklingen av en miljövänlig flygplats och ett miljövänligt flyg. Vi kommer att stödja varje förslag som leder i den riktningen.

Sverigedemokraternas vill ställa krav på, men också skapa förutsättningar för migranter som är bosatta i vår kommun så att de, på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt , blir välanpassade nya svenskar med egen försörjning. De migranter som ångrar flytten till Sverige ska få hjälp, information och utbildning för att kunna återvända till sitt hemland.   

Sverigedemokraterna är öppna för att samarbeta med andra politiska partier i kommunfullmäktige. Det viktigaste för oss är reellt inflytande, där vi får gehör för våra politiska förslag, i så hög utsträckning som möjligt. Vi prioriterar alltid kommuninvånarnas bästa och vill verka för att kommunen ständigt utvecklas i positiv riktning. Sverigedemokraterna menar att Norrköping har stor potential att bli en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Det vill vi vara med och skapa.


 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Var utspelet bara valfläsk Olle Vikmång?

Var utspelet bara valfläsk Olle Vikmång?

Widar Andersson: Jarl och Lundström är en giftig kombination

Profilbild

Ny rapport spår mörkare tider – "Kan bekräfta bilden"

Ny rapport spår mörkare tider – "Kan bekräfta bilden"

Widar Andersson: Olle Vikmång stresstestar Kvartetten inför valet

Profilbild

Debatt: Konsekvent integration krävs för att förebygga brott

Konsekvent integration krävs för att förebygga brott
Visa fler