Så fick de goda förutsättningar att klara skolan

Sverigedemokraterna ser gärna att Norrköpings kommun öppnar en kommungemensam Resursskola, alternativt flera resursgrupper.

Gunilla Hellberg (SD) argumenterar för resursskolans återkomst till Norrköping.

Gunilla Hellberg (SD) argumenterar för resursskolans återkomst till Norrköping.

Foto: Annika Flood

Debatt2023-02-24 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Argumenten för detta är många: 1.Elever som har stora stödbehov till följd av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och svår psykisk ohälsa, behöver gå i resursskola, eftersom de generellt sätt har svårt med den typ av undervisning som erbjuds.  

2. De flesta skolor har dessutom ett mycket stort antal elever och stora ytor i form av matsalar, skolgårdar och uppehållsrum, vilket kan upplevas som skrämmande och skapa otrygghet. Det är ofta mycket svårt för barn med NPF och psykisk ohälsa att följa läroplanen i denna miljö. 

Skillnaden är att eleverna genom en resursskola får en undervisningsmiljö som möjliggör för dem att kunna avsluta grundskolan, att vidareutbilda sig och att kunna gå vidare till en egen försörjning. Utan det stödet under skolgången, skulle de med stor sannolikhet inte ens klara sig igenom grundskolan.

Dagens syn på inkluderingsbegreppet och den inkluderande skolan innebär att elever förväntas lära sig att vara tillsammans med personer som är olika dem själva. Följden blir ofta att detta sker på bekostnad av de elever som har större svårigheter. Konsekvenserna innebär misslyckanden, utsatthet, mobbning och kränkningar med en ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Eleverna blir i realiteten exkluderade. Elever med NPF har därför ofta haft en mycket svår och komplicerad skolgång bakom sig innan de kommer till resursskolan, och elever har fått betala ett högt pris för att kunna gå kvar i den vanliga skolan. 

En kvalitativ intervjustudie vid Umeå Universitet (Institutionen för socialt arbete 2019) har gjorts med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som går på en resursskola. Studiens syfte var att undersöka hur en grupp elever med särskilda behov, som tidigare gått i en vanlig skola själva upplever det att gå på en resursskola. Resultatet påvisar att deras möjlighet att ha fått gå på en resursskola avsevärt har påverkat deras framtid i positiv bemärkelse. De har fått goda förutsättningar att klara skolan vilket möjliggör att några av dem tänker studera vidare på universitet. Vidare har de befunnit sig i ett inkluderande sammanhang med jämlikar. De har etablerat relationer som de hoppas att de kan ha kvar i framtiden. Något de aldrig tidigare upplevt. De har helt enkelt fått en bättre framtidstro nu jämfört med innan de kom till resursskolan.

Enligt dagens debattör kan det bli för oroligt och stökigt i klassrummet och i stora skolmiljöer för att t ex barn med NPF ska få en god skolgång. (Barnen på bilden har inget med debattartikelns innehåll att göra.)
Enligt dagens debattör kan det bli för oroligt och stökigt i klassrummet och i stora skolmiljöer för att t ex barn med NPF ska få en god skolgång. (Barnen på bilden har inget med debattartikelns innehåll att göra.)