Lika effektivt som att sopa golv med tandborsten

Vi kommunpolitiker måste välja mellan befolkningens välbefinnande och Holmens elbehov.

Florian Aranda varnar för att fullmäktige i Norrköping kommer att landa i ett dåligt beslut om vindkraften; hur beslutet än blir.

Florian Aranda varnar för att fullmäktige i Norrköping kommer att landa i ett dåligt beslut om vindkraften; hur beslutet än blir.

Foto: TT

Debatt2021-02-04 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elförsörjningen i södra Sverige behöver förbättras så att risken för elbrist minskar. Holmen Energi genomförde av den anledningen, under år 2018, en kartläggning och vindanalys av hela koncernens markinnehav för att identifiera gynnsamma områden för framtida vindkraftsetableringar. Vindparkerna Högsjön, Klintaberget och Skybygget är några av dessa områden som bolaget valt att gå vidare med.

Holmen planerar att bygga sammanlagt 77 vindkraftverk på dessa vindparker som tillsammans tar i anspråk en landyta som är 86 kvadratkilometer stor. Vindkraftverken förutsätts ha en totalhöjd på 290 meter (så höga vindkraftverk har man aldrig byggt tidigare, de högsta i världen är för närvarande ungefär 260 meter). Man har ingen erfarenhet, bara teoretiska uppskattningar av den påverkan på miljön som dessa kolosser har, inte heller när man bygger så många på en relativt begränsad yta. 

Det som Holmen behöver för att driva sin verksamhet i framtiden, är leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning årets alla dagar.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver att mer fossilfri el produceras. Sveriges målsättning är 100 procent förnybar energi år 2040.

Frågan är om en utbyggnad av vindkraften är den enda lösningen för att nå de politiska målen och förse elintensiva industrier som Holmen med den el som de kommer att behöva framöver.

En annan energikälla som kan producera stora mängder el är kärnkraft, som ur ett livscykelperspektiv är en av de former av elproduktion som har lägst koldioxidutsläpp. 

Kärnkraften har varit en het politisk fråga under många år. 1980 skulle kärnkraften avvecklas som följd av folkomröstningen. I början av 2000-talet ströks avvecklingsplanerna som ledde till att kärnkraftsägarna investerade för att höja säkerheten och prestanda i flera kärnkraftverk, som skulle kunna drivas till 2040-talet. Nu har politiken svängt igen och av tolv svenska reaktorer återstår bara sex stycken i drift i början av 2021.

Utvecklingen inom kärnkraft fortsätter. En framställning av mindre kärnkraftverk (Small Modular Reactor) och fjärde generationens kärnkraft (GenlV) är på gång. Dessa kärnkraftverk har en mycket hög säkerhet och man kan återanvända befintligt radioaktivt kärnbränsleavfall, som räcker i flera tusen år utan att nytt uran behöver brytas. Det slutliga kärnbränsleavfall behöver lagras högst 1000 år istället för 100000 år som dagens avfall behöver.

Tekniken finns, men Sverige saknar lämplig lagstiftning och bestämmelser som möjliggör etableringen av dessa nya kärnkraftverk.

Holmens satsning på stora vindparker är en följd av dagens energipolitik som tror sig om att lösa morgondagens elbehov med vindkraft.

Ett enda stort kärnkraftverk kan producera lika mycket el under ett år som närmare 1000 moderna vindkraftverk. Detta visar att satsningen på vindkraftverk för att täcka elintensiva industriers elbehov är lika lämplig och effektiv som att sopa golv med tandborstar.

Etableringen av vindparker i Norrköping- och Finspångs kommuner skapar olyckligtvis spänningar mellan de boende i de drabbade områdena och Holmen.

Det innebär för oss kommunpolitiker att vi måste välja mellan befolkningens välbefinnande och Holmens elbehov.

Oavsett vilket beslut som fattas i kommunfullmäktige, angående Holmens vindparker, så kommer beslutet att vara ett otillfredsställande beslut. Detta på grund av dagens energipolitik.