Fotgängare och cyklister löper ökade risker i trafiken

Idag är statens finansiering av cykelinfrastruktur blygsam, småpengar i den nationella infrastrukturplanen.

Debatt 8 oktober 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I omställningen till ett grönare samhälle spelar gång och cykling en viktig roll. Gångtrafiken ska främjas och cykeltrafiken fördubblas enligt ett förslag som tagits fram på regeringens uppdrag. Men det är viktigt att komma ihåg att ökad gång och cykling kräver större satsning på säkerhet. För görs inte medvetna satsningar på ökad säkerhet så kommer olyckorna att öka.  Det visas tydligt av utvecklingen i de stora cykelländerna Nederländerna och Danmark. Risken att omkomma i en cykelolycka är drygt fem gånger större i Nederländerna (antalet dödade per miljon invånare). I Danmark är den risken drygt dubbelt så hög som i Sverige. 

Vilket så klart i hög grad beror på att man cyklar mera i de båda länderna. I Nederländerna är cyklingen drygt fyra gånger större än i Sverige (genomsnittlig cykelsträcka per invånare). I Danmark är den drygt dubbelt så stor. För gångtrafiken är skillnaderna mindre, men ändå en tredjedel större än i Sverige. 

Att risken per kilometer till fots eller på cykel inte är lägre är lite överraskande eftersom infrastrukturen, särskilt för cyklister, är mer välutvecklad i de båda cykelländerna Nederländerna och Danmark. Att det set ut som det gör med olyckorna kan i och för sig bero på att framkomligheten har prioriterats på bekostnad av säkerheten.

De danska och nederländska exemplen visar på det starka sambandet mellan gång- och cykeltrafikens storlek och antalet olyckor. Ju mera gång och cykling, desto fler olyckor. Om man inte vidtar kraftfulla säkerhetsåtgärder. 

Då behövs två saker

Det ena är en medveten satsning på säkerhet i infrastrukturen för cyklister och gångtrafikanter som till exempel säkrare korsningspunkter, låga bilhastigheter, separering, bättre underhåll och halkbekämpning.

Det andra är mycket större resurser. Idag är statens finansiering av cykelinfrastruktur blygsam, småpengar i den nationella infrastrukturplanen. Den bör få ett uttalat trafiksäkerhetssyfte för oskyddade trafikanter. Det kan ske med ett särskilt trafiksäkerhetsavtal, likt nuvarande stadsmiljöavtal, där kommuner kan få statlig medfinansiering för säkrare gång- och cykeltrafik. 

(Analysen omfattar de sju åren 2014-2020 och har baserats på data från statistikmyndigheterna i de tre länderna. Rapporten har tagits fram med stöd från Trafikverkets Skyltfond https://www.fot.se/wp-content/uploads/2022/09/Gaende_cyklister_i_DK-NL-SE_jamforande_analys_FOT.pdf.)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa