Direkt placering i jourklass vid våld och hot om våld

Vi anser att samhället alltid främst ska se till att skydda människor från brott och brottslingar och detta gäller också i skolan. Den som varit utsatt för brott ska inte riskera att möta sin gärningsman under skoltid och när elever hotat lärare och andra elever om våld så måste detta tas på största allvar.

Gunilla Hellberg (SD) skriver om partiets förslag för hur skolan ska hantera våld och hot om våld.

Gunilla Hellberg (SD) skriver om partiets förslag för hur skolan ska hantera våld och hot om våld.

Foto: Annika Flood

Debatt2022-08-13 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverigedemokraternas valmanifest , inför valet 2022, föreslår vi att elever som beter sig aggressivt och hotfullt eller begår brott i skolan, samt elever som utreds för grova brott, utanför skolan, omedelbart ska avskiljas från sin skola och få under­visning på annan plats, i en så kallad jourklass. Personalen i jourklassen ska vara specialutbildad och dagligen samarbeta med polis, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter. Naturligtvis ska den elev som visat sig vara oskyldig till brott, efter utredning, återvända till sin skola, om denne så önskar, och om det visar sig lämpligt med hänsyn till situationen.

Grunden för vårt ställningstagande är att våld som begås av unga förövare blir allt vanligare, att skolan inte har de verktyg som behövs och oftast står maktlös pga att eleven som begår brott är skolpliktig och kommunen skyldig att bereda plats. 

Vi anser att samhället alltid främst ska se till att skydda människor från brott och brottslingar och detta gäller också i skolan. Den som varit utsatt för brott ska inte riskera att möta sin gärningsman under skoltid och när elever hotat lärare och andra elever om våld så måste detta tas på största allvar. 

I dagens Sverige utgör elever som begår brott inte bara en fara för andra elever utan också för lärare och övrig skolpersonal. Det är inte lätt att ta in att vi på senare år haft flera mord i skolan där gärningsmannen varit en elev och att våldsamma händelser numera ofta utspelar sig även i grundskolan. Men det är en verklighet som vi måste kunna hantera. 

Dagens styrande partier har inte tagit problematiken på allvar och i samband med ”korankravallerna” blev det uppenbart att elever som kastat sten på polisen och bränt bilar, alltså begått grova våldsbrott, kunde befinna sig i våra klassrum, tillsammans med skötsamma elever,  utan att omedelbara åtgärder vidtogs. 

För närvarande gäller regeln att en elev kan få särskild undervisning på annan plats endast om vårdnadshavaren samtycker (Skollagen 2010:800)  och att eleven endast kan stängas av från sin skola under en period av 4 veckor, även här efter samråd med vårdnadshavaren. Sedan har eleven rätt att återvända till samma skola och huvudmannen är skyldig att bereda eleven plats. I många fall flyttas eleven dock till en annan skola i kommunen, vilket Sverigedemokraterna anser vara otillräckligt, med tanke på karaktären av de brott som unga i dagens samhälle begår. 

Sverigedemokraterna ser en möjlighet för kommunen att tillämpa Skollagens 5:e kapitel §13 för att kunna placera elever som begått brott eller deltagit i allvarliga incidenter i en kommungemensam jourklass. Placeringen kommer då att vara tills brottet/ den allvarliga händelsen utretts och påföljd beslutats av berörda myndigheter. Om eleven döms till påföljd som till exempel sluten ung­domsvård eller LVU (lagen om vård av unga) ska han/hon, till att börja med, få undervisning i jourklassen, även vid återkomsten till sin kommun. Här måste socialtjänst, polis tillsammans med huvudmannen också delta i beslut när och om eleven kan återgå till sin tidigare skola igen och om detta överhuvudtaget är lämpligt.