Det pågår ett spel bakom stängda dörrar i Söderköping

I förra veckan (25 maj) förväntades fullmäktigeledamöterna ta ett inriktningsbeslut om skolbyggnation på Bergaområdet i Söderköping.

Debatt 2 juni 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det vi kunde konstatera var att beslut i många sätt var dåligt underbyggt - och barnets perspektiv verkar helt ha varit underordnat majoritetens egen vilja om vilket beslut som ska fattas. Det saknas ett utlåtande från Barn- och utbildningsnämnden och det saknas också en uppskattad kostnad för förprojekteringen, vilket borde vara en självklarhet för ett beslut i kommunfullmäktige. Det hänvisas till en förstudierapport som inte finns som underlagshandling till ledamöterna.

 

Det pågår ett spel bakom stängda dörrar som är både oetiskt och odemokratiskt.

Vi i oppositionen har ändå haft tillgång till rapporten efter vissa påtryckningar och hjälp av tjänstepersoner.

 Utredningen konstaterar att det är viktigt att skolan kan verka i en ändamålsenlig lokal, där det finns möjligheter till ändamålsenlig skolgång och att det finns förutsättningar för en effektiv och modern undervisning. Rekommenderad lösning är ge fastighetskontoret i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att ta fram förslag på möjlig lokalisering för nybyggnation av en 2-parallellig F-6-skola där det är möjligt att nå en social, miljömässig, pedagogisk och ekonomisk hållbarhet. 

Några citat: 

”Förstudien kan påvisa betydande hinder, risker och utmaningar för att utveckla området till en ändamålsenlig 2 parellellig F6.” 

”Rekommendationen på friyta kan inte uppnås med ett elevantal om 340 elever.” 

”En ny byggnad behöver pålas i en mycket omfattande grad. En sådan process riskerar att skada omkringliggande byggnader och metod för pålning måste utredas vidare. Det finns stora risker med sättningar på omkringliggande byggnader om pålningen påverkar grundvattennivån, vilket kan generera skadeståndsanspråk om skador uppstår på omkringliggande fastigheter.” 

”Viktigt att betänka är också riskerna med att placera en skola mellan två vattendrag, Storån och Kanalen."

”Tidvis är trafiksituationen ansträngd, framför allt på morgonen och eftermiddagen (vid hämtning/lämning)."

”Möjligheten att tillskapa en ändamålsenlig vändzon/puss- och kramslinga bedöms vara väldigt begränsade vid skolans direkta närhet.” 

”Tidplan för utveckling har ej tagits fram i denna förstudie, då den konstaterat att det finns behov av en annan lösning.” 

Utifrån folkhälsa och barnens bästa är ett rimligt mått på friyta 40 kvadratmeter per barn i förskolan och 30 kvadratmeter per barn i grundskolan. Även om parkeringsplatser samt trädgården tas i anspråk uppgår den totala ytan för inhägnad skolgård endast till 3200 kvadratmeter, vilket ger ca 9 kvadratmeter per barn för elevantal om 350 elever. Det är också Boverkets allmänna råd för friytor som kommunen kraftigt avviker från, utan synbart motiv. 

 Vi vill bevara både Bergaskolan och brunnslasarettet men är tveksamma till majoritetens förslag att det ska bli en tvåparallellig F-6 skola med ca:350-400 elever. Det är varken småskalighet eller bevarande av den kulturhistoriska miljön, som en del borgerliga politiker hänvisar till, när det ska byggas en ny stor koloss bredvid Bergaskolan som kommer att dominera området och Brunnsparken ska användas som skolgård.

Vi fick ändå till en minoritetsåterremiss i ärendet och hoppas att beslutet blir ett annat när det kommer tillbaka till kommunfullmäktige.

Söderköping behöver en ny skola i centrala/norra delar av staden och vi är övertygade om att vi kan hitta en plats som är mer lämplig.

 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Söderköpings barn är vår framtid

Söderköpings barn är vår framtid
Ämnen du kan följa