Det mesta om vindkraften är fortfarande höljd i dunkel

Catharina Roos är vice ordförande i föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland. Hon och två andra ledande personer i föreningen svarar idag på ett tidigare debattinlägg om den försenade men kommande så kallade incitamentsutredningen om vindkraft.
Catharina Roos är vice ordförande i föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland. Hon och två andra ledande personer i föreningen svarar idag på ett tidigare debattinlägg om den försenade men kommande så kallade incitamentsutredningen om vindkraft.

Att Incitamentutredningen skulle kunna föranleda lagstiftning som tillgodoser rimliga krav på egendomsskydd framstår som osannolikt.

Debatt 9 april 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Måns Hagberg tar i en debattartikel upp betydelsen av en kommande statlig utredning – Incitamentsutredningen (Folkbladet 25/3). Anslaget är samma som oppositionspartiernas, som i ett antal debattartiklar torgfört att Incitamentsutredningen kommer att lösa den gordiska knuten – lokalsamhället och kommunerna vill inte ha storskalig vindkraft, men om någon betalar ersättning för de skador som vindkraften orsakar blir mottagandet annorlunda. I måndagens fullmäktigedebatt var det ett varierat tema hos S, V, C, MP:

 

– Nu kommer de förslag som Borgerlig samverkan efterlyst – nu är det tid för omprövning och ett ja till Holmens vindindustri på Klintaberget norr om Simonstorp. 

 

Det finns många skäl till varför lokalsamhället motsätter sig en vindindustri. Detta är något som den tidigare S-MP regeringen desperat försökt att komma förbi. Man har tillsatt ett antal utredningar för att motivera och tvinga fram en fortsatt vindkraftsutbyggnad. Vetoutredningen (SOU 2021:53) föll i riksdagen. Tillfälligt miljötillstånd (SOU 2023:11) är under beredning. Miljöprövningsberedningen (SOU 2022:33) är under beredning. En klimatanpassad miljöbalk (SOU 2021:21) är under beredning. 

I den här miljön kommer nu Incitamentsutredningen, vars syfte är att befrämja en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Kommuner som tillstyrker ett miljötillstånd för vindkraft skall få ersättning, drabbade företag och närboende skall få ersättning. Ungefär så är planen. 

I Norrköping säger Borgerlig samverkan nej till Holmens vindkraftsplaner med hänvisning till enskildas egendomsskydd och de skador som en vindindustri orsakar lokalsamhället. I och runt Klintaberget finns flera företag och ca 1000 fastigheter/hushåll med några tusen boende som berörs av projektet. Vissa fastigheter kommer att falla i värde. Vissa kan bli osäljbara. Vissa personer, uppskattningsvis några hundra, kommer att ”bli störda eller mycket störda av vindkraftsbuller” med sömnsvårigheter och psykisk ohälsa som följd. 

Oppositionspartierna verkar ha en blind fläck när det gäller tidsaspekten. Att en statlig utredning presenteras innebär inte att användbara bestämmelser kommer här och nu. Om det beror på naivitet låter vi vara osagt, men en utredning är bara en utredning. Först när den om några år resulterat i lagstiftning, finns möjlighet att tillämpa några nya bestämmelser. 

Incitamentsutredningens direktiv från april 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Anderssonregeringen) ger utredaren ett närmast omöjligt utredningsuppdrag. Den skall behandla grundläggande principer om kommunalt självstyre, självkostnadsprincipen och grunduppgiften att ”behandla sina medlemmar lika”. Det borde vara självklart att utredarens förslag skall vara förenliga med grundlagens egendomsskydd, men något sådant krav finns inte med i direktivet. 

Ett tilläggsdirektiv hösten 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Samarbetsregeringen) föreskriver att några kostnader inte får belasta statsbudgeten och att utredningen inte får beröra skatteområdet. Tidöavtalet har ett krav på konkurrensneutralitet.

Utredaren har lämnat en del förhandsinformation, men det mesta är höljt i dunkel. Att Incitamentutredningen skulle kunna föranleda lagstiftning som tillgodoser rimliga krav på egendomsskydd framstår som osannolikt. En fråga som oppositionspartierna då blir svaret skyldig: Är S, V, C och MP beredda att ompröva sin inställning till Holmens vindkraftsetablering om egendomsskyddet inte tillgodoses i den förestående Incitamentutredningen? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa