Den som har fött barnet får inte längre kallas för mor

Det är bara modern som kan föda barnet inte fadern, därför blir uttrycket ”den som har fött barnet” inte mer könsneutralt än ordet mor, bara mer krångligt. Att ersätta ”far” med ”den som har lämnat bekräftelsen” gör texten otydlig och omständlig.

Debatt 11 februari 2023 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings kommun har yttrat sig över SOU 2022:38 Betänkande av Utredning om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla. Ett vällovligt syfte med uppdraget har varit att – med utgångspunkt i barnets bästa – åstadkomma en könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. Översynen innebär bland annat att språket ska moderniseras och förenklas. Ett förslag är att:  ”Begreppen ”mor”, ”far” och ”förälder” ersätts av ”förälder”. Sverigedemokraterna har granskat hur ett sådant förslag skulle påverka den nya lagtexten. Vi citerar två exempel som illustrerar det.

 

Exempel 1:

Nuvarande föräldrabalk:

En bekräftelse av faderskap till ett barn som inte har fyllt 18 år görs skriftligen vid ett personligt besök hos socialnämnden. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern…”

I betänkandet står det istället: ”En bekräftelse av föräldraskap till ett barn som inte har fyllt 18 år görs, om det inte redan har bekräftats digitalt, skriftligen vid ett personligt besök hos socialnämnden. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av den som har fött barnet…” 

 

Exempel 2:

Nuvarande föräldrabalk:

Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. 

I betänkandet: Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att föräldraskapet för den som har lämnat bekräftelsen inte senare kan komma att hävas. I betänkandet ersätter man ordet ”mor” med uttrycket ”den som har fött barnet”, ordet ”far” med uttrycket ”den som har lämnat bekräftelsen”. Man gör alltså inte skillnad mellan ”faderskap” och ”moderskap” det heter ”föräldraskap” i alla sammanhang.

Vi hävdar att en sådan förändring varken moderniserar, förenklar eller tydliggör språket. Det är bara modern som kan föda barnet inte fadern, därför blir uttrycket ”den som har fött barnet” inte mer könsneutralt än ordet mor, bara mer krångligt. Att ersätta ”far” med ”den som har lämnat bekräftelsen” gör texten otydlig och omständlig. Moderskap och faderskap är två grundläggande fenomen som är viktiga att skilja åt i lagtexten, de ska inte suddas bort med ordet föräldraskap. Finns det andra familjekonstellationer än mor och far, så ska man använda sig av nya ord som beskriver de nya konstellationerna. Inte plocka bort begrepp som är grundläggande i föräldrabalken. Utgångspunkten med uppdraget är barnets bästa. Men på vilket sätt gagnar det barnet att mamman kallas ”den som har fött barnet” och pappan ”den som har lämnat bekräftelsen”? Norrköpings kommunstyrelse har valt, i sitt yttrande, att inte kommentera förslaget om att ersätta begreppen mor, far och förälder med andra uttryck. 

Sverigedemokraterna, som enda parti, föreslog att kommunstyrelsen istället skulle lämna följande kommentar: "Vi ser behovet av att revidera lagtexten som sådan, men vi vill att begreppen ”mor”, ”far” samt ”förälder” bör användas i den för tydlighetens skull."

Vi fick inte gehör för vårt förslag. Sverigedemokraterna hävdar att språket i en lagtext bör vara så tydligt och nyanserat som möjligt, för rättssäkerhetens skull, och att man gör det bäst när man kallar en ”spade” för en ”spade”.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa