Besökare till Sverige ska inte ses som migranter

Det föreligger allvarliga brister när det gäller hur EU förordningen om fingeravtryck och biometrisk ansiktsbild, så kallad Biometri har implementerats i Sverige.

Debatt 5 december 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det drabbar speciellt hårt en stor grupp människor boende utanför EU. Konsekvenserna för denna grupp, nära anhöriga till svenska medborgare och de för studier samt arbeten inbjudna längre än 90 dagar blir ofta att de inte kan genomföra sina besök hit. Även de inbjudande svenska medborgarna, organisationerna och företagen blir väldigt drabbade.

De allvarligaste problemen är:

Föråldrade och krångliga ansökningsrutiner, för långsam postgång till de sökande, lång kurirpostgång till ambassaderna för själva besökstillstånds-korten, som personligen måste avhämtas av de sökande.

Sedan 2018 måste Migrationsdomstolen slutligen avgöra besöksansökningar gällande över 90 dagar, även om migrationsverket efter en sökandes överklagande till dem ändrar sin bedömning och godkänner en ansökning.

De sökande måste efter genomförd och eventuell vunnen migrationsdomstolsprocess ånyo personligen avlämna nya biometriska uppgifter på de svenska ambassaderna i sina hemländer.

 

I praktiken är det ofta omöjligt för dem i ovan nämnda grupp att ansöka om och genomföra ett besök i Sverige, i synnerhet äldre människor, funktionshindrade och kvinnor med barn, då de kan bo upp till flera hundra svårframkomliga, riskfyllda och dyra mil från en svensk ambassad.

Besöksgruppen har inget mer gemensamt med migration än att de ansöker hos migrationsverket och att deras ärenden ofta faller under rubriken uppehållstillstånd då de söker besökstillstånd för mer än 90 dagar. 

Sverige har inte några kostnader för denna grupp då de själva och de inbjudande parterna står för alla kostnader av besöken, de får ändå ofta godtyckliga, grundlösa och felaktiga avslag av migrationsverket. 

Om ansöknings - och handläggnings processerna moderniseras så blir det lättare för de som sköter sig att regelbundet att komma till Sverige på besök, studier och arbete, men svårare för de fåtaliga som försöker missbruka systemet eller missköter sig.

Förslagen här nedan går att genomdriva med ett brett stöd i riksdagen och visa vägen för lösningen av även andra frågor. De som hjälpfullt verkar för att förverkliga dessa förslag kan därmed bli föregångare att visa vägen för framtidens politik.

 

Med anledning av ovanstående vädjar vi till regeringen med alla dess berörda myndigheter, verk och beslutande organ, samt även till alla riksdagspartier och riksdagen;

Att skyndsamt verka för att lyfta upp den allvarliga problematik som denna skrift belyser till arbetsdag ordningar där det sig passar och få till stånd en ingående utredning av ovanstående och hur detta har kunnat ske.

Att skyndsamt verka för att alla ansökningar hos Migrationsverket skall kunna göras online via en väl krypterad portal för de sökande som så önskar det och att postgång ska kunna Erbjudas via säker mail, såsom hos Migrationsdomstolen som redan har en sådan säker portal installerad.

Att skyndsamt verka för att inom nuvarande för ändamålet fungerande lagstiftning göra det möjligt att på den hos Migrationsverket sökandes Begäran kunna få sina Biometriska uppgifter sparade hos detta statliga verk i upp till 5 år.

Att skyndsamt verka för att det tas fram ett Besöks-tillståndskort liknande de som redan finns inom andra EU-länder, såsom Holland och som med nuvarande svensk lagstiftning kan utfärdas gällande i 5 år med 1 årligt besök på 3 månader godkänt och möjlighet att kunna söka förlängning på 3 mån under själva besöket i Sverige.

Att skyndsamt verka för att regeln tas bort gällande att Migrationsdomstolen måste avgöra en ansökan även om migrationsverket efter den sökandes överklagan till dem Ändrar sin bedömning och Godkänner ansökan.

Att skyndsamt verka för att beräkningsgrunden för försörjning och boyta sänks vid boende hos den inbjudande parten vid besök.

Att skyndsamt verka för att respekten och ansvaret förbättras hos både sökande och inbjudande vid införandet av ovan punkter genom att arbeta fram noga övervägda och sedelärande individuella åtgärder vid eventuell misskötsamhet, såsom exempelvis tidsbestämt ansöknings/inbjudnings stopp.

Att då de biometriska besöks-tillståndskorten icke ska kunna missbrukas av obehöriga personer, som var ett av skälen till att de infördes, skyndsamt verka för att frakttider till ambassaderna gällande dessa besöks-tillståndskort förkortas, exempelvis genom att använda säker rekommenderad post typ DHL.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Hon vill förbjuda kusinäktenskap – "Det här är ett problem i Norrköping och i andra städer"

Hon vill förbjuda kusinäktenskap – "Det här är ett problem i Norrköping och i andra städer"

Widar Andersson: Hundraen starka skäl att vifta bort arrogansen

Profilbild

Förslag om att avskaffa ebo-lagen: "Väntat på länge"

Förslag om att avskaffa ebo-lagen: "Väntat på länge"

Karl-Göran Biörsmark till minne

Karl-Göran Biörsmark till minne

Anders Jonsson, vikarierande ledarskribent: Snart lika perverst som i början av 1990-talet

Snart lika perverst som i början av 1990-talet