Alla subventioner av fossil energi ska avskaffas

. I Östergötland finns en lång bioenergitradition och vi vill att de bästa förutsättningarna skapas för att ta tillvara detta.

Martin Tollén (S) är en av debattörerna bakom dagens artikel.

Martin Tollén (S) är en av debattörerna bakom dagens artikel.

Foto: Socialdemokraterna

Debatt2022-02-07 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att klara klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle är biobränslen en nödvändig resurs där Östergötland och Sverige står starkt. I Sverige har vi ett klimatmål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. I EU är målet att minska våra utsläpp med minst 55% till 2030. För att nå våra klimatmål måste vi ställa om, i alla sektorer. Transportsektorn har tyvärr mest arbete kvar att göra, den måste minska sina utsläpp med 90% till 2050. Där spelar  biogasen  en avgörande roll. 

I budgeten för 2022 föreslog regeringen ett produktionsstöd för klimatsmart biogas som kommer att löpa till 2040 och skapar långsiktiga förutsättningar för att utveckla biogasen.

Biogas är fördelaktigt ur flera aspekter. Utsläppen från fossila bränslen minskar, det ger ökad energisäkerhet, lokala arbetstillfällen skapas och råvaror som kogödsel och hushållssopor kan användas för att minska användningen av fossila resurser. Därför är det viktigt att Sverige även fortsättningsvis kan använda bioråvara för att utveckla den cirkulära bioekonomin. 

 I Europaparlamentet finns ett stort motstånd mot att använda åkergrödor till energiändamål, det ser vi som problematiskt då det är hur råvaran förädlas som avgör om den blir klimatsmart eller inte. Att vidareförädla åkergrödor till flera olika produkter (inklusive bränslen) kan vara ett mycket effektivt sätt att inte låta några resurser gå till spillo. EU:s användande av kategorierna ”livsmedelsbaserade” och ”första generationens” bioenergi bör därför avskaffas då råvaran i sig inte säger något om bioenergins totala klimat-, miljö- och samhällsnytta.  

Inom EU används system för att säkerställa att användande av bioråvara inte får indirekta negativa effekter, t.ex. skövling av regnskog. Det är bra. Men ett systemperspektiv kräver att hela livscykeln beaktas, även indirekta effekter av produktionsmetoderna ska räknas med. 

Alla produkter från bioraffinaderier bör inkluderas så att både nyttor och utsläpp i hela värdekedjan räknas med. Bränsle som tillverkas som en av flera högvärdiga produkter från ett effektivt bioraffinaderi bör belönas för det. Nytta från uttag av biomassa med naturvårdande syfte bör också kunna tillgodoräkna bioenergins prestanda. Dessutom behövs redovisningssystem av bioenergins prestanda. Ursprungsgarantier och handel med utsläppsrätter ska vara tydliga och transparenta för att förhindra fusk.

 Vill vi på allvar ställa om måste alla former av subventioner av fossil energi avskaffas. De administrativa krav som ställs på förnybara bränslen ska även gälla fossila bränslen, t.ex. ursprungsgarantier, klimatberäkningar och hållbarhetsredovisning. 

Hållbara leverantörskedjor krävs för att stävja brott mot mänskliga rättigheter, aktiviteter som är skadliga för miljön eller som inte följer regler kring arbetsvillkor. Det innebär att stöd inte ska ges till produktion av bioenergi som leder till negativa effekter som till exempel skövling av regnskog, fördrivande av ursprungsbefolkning eller kränkningar av fackliga rättigheter. För att ta tillvara potentialen med biogas och övrig bioenergi krävs att förutsättningar skapas på alla nivåer – både på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt. I Östergötland finns en lång bioenergitradition och vi vill att de bästa förutsättningarna skapas för att ta tillvara detta.