Biogas gör stor nytta inom den cirkulära ekonomin

Alla fossilfria drivmedel behövs för att klara omställningen till ett fossiloberoende transportsystem 2030.

Östergötland 19 september 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Östergötland är kritisk till EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Det framkommer av vårt remissvar till EU- kommissionens förslag. 

Region Östergötland anser att det finns ett behov av att främja en utbyggnad av så väl laddinfrastruktur som infrastruktur för biogas. Förslaget kritiseras för att tappa helhetsgreppet genom sitt fokus på fullständig elektrifiering av lätta transporter. 

EU-kommissionens utredning menar att flytande och gasformiga drivmedel endast har en framtid inom sjöfart och flyg, men saknar plan för utfasningen. Det är vi kritiska till. Vi tycker att övergången mellan sektorer behöver vara koordinerad. Detta för att undvika ett glapp i efterfrågan på biogas vilket skulle påverka produktionsanläggningarna negativt. Det skulle dessutom äventyra biogasens nyttor i den cirkulära bioekonomin. Vi anser också att den snabba elektrifieringen av lätta transporter inte ska ske på bekostnad av andra värden och att ett systemperspektiv ska tillämpas vid utformning av styrmedel. Vinster med minskade utsläpp från förbränningsmotorer behöver vägas mot eventuella ökade utsläpp från elproduktion. 

I Region Östergötlands position om bioenergi säger vi att styrmedel inte ska främja fossil energi. Om inte elbehovet kan tillgodoses med fossilfri elproduktion utan kräver el producerad med fossilt ursprung blir det i alla fall skadliga utsläpp.

 Vi menar att alla fossilfria drivmedel behövs för att klara omställningen till ett fossiloberoende transportsystem 2030. Det är också något som anges i utredningen. Därför är det konstigt att slutsatsen är att det inte behövs utbyggnad av infrastrukturen för gasformiga och flytande biodrivmedel.

I vårt remissvar till EU-kommissionen påtalar vi även riskerna med ökade kostnader för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vid en omställning till en elektrifierad eller vätgasdriven kollektivtrafik. Det är av stor betydelse att det finns möjlighet till statliga bidrag om en skyndsam omställning ska vara möjlig. Vi vill även att de ambitiösa utvecklingsplanerna för biogassektorn, som beskrivs i biogasmarknadsutredningen, genomförs. Då kommer sannolikt även en utbyggnad gasinfrastrukturen att krävas. Region Östergötlands yttrande har skickats till den svenska regeringen som nu påbörjar förhandlingar med EU-kommissionen. 

 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Regeringen måste ändra sig om biogasbilar

Östgötsk press på regeringen: "Styrka att vi kan agera"

Regionen vill stoppa förslag kring biogasbilar