Debatt Det statliga skogsbolaget Sveaskogs skogar ägs gemensamt av svenska folket. Att naturvärdena i skogen värnas är viktigt för de flesta svenskar enligt opinionsundersökningar. Trots det har skogsbolaget under de senaste åren fått hård kritik för avverkningar av skogar med höga naturvärden och undermåliga skogsbruksmetoder. Forskare menar att bevarandet av levande skogar och den biologiska mångfalden är en ödesfråga. Nu lanserar 23 organisationer kampanjen ”Vår skog” där allmänheten ges en chans att påverka förvaltningen av Sveaskog.

Trots att opinionsundersökningar visar att miljö och folkhälsa är de värden som väger tyngst hos allmänheten när det gäller skogen, har förvaltningen av statens egna skogar inte formats efter detta. Skogen är också viktig för exempelvis turism, friluftsliv och renskötsel. Vi kräver nu att regering och riksdag agerar.

Kampanjen ”Vår skog” riktar sig till regeringen med krav om ökat skogsskydd, ett nytt ersättningsmarkspaket, ett hållbart skogsbruk och sänkta avkastningskrav. Den nytillträdda regeringen har uttryckt att de vill att Sveaskog, som förvaltar cirka 14 procent av landets produktiva skogsmark, ska bli ett föredöme för hållbart skogsbruk. Myndigheter rapporterar årligen om att Sverige inte lever upp till nationella och internationella miljömål för skogen.

De 23 organisationerna och kampanjen ”Vår skog” ställer fyra gemensamma krav till regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

I Januariavtalet omnämns ett nytt Sveaskogsprogram under rubriken ”Säkra resurser för skydd av värdefull natur”. Skydda Skogen menar att det behövs om Sverige ska kunna bevara den biologiska mångfalden i enlighet med nationella och internationella miljömål.