Ovärdiga lekar med fakta

20 maj 2017 06:15

Widar Andersson skriver den 17 maj att arbetskraftsinvandring och asylregler nödvändigtvis inte hänger ihop men att ”Migrationsverket ändock kommer ut i en väldigt dålig och märklig dager när hanterandet av dessa två områden jämförs och vägs samman”.

Det står naturligtvis Andersson fritt att tycka detta, men tyvärr vilar hans slutsatser på en rad felaktigheter. I åtminstone ett viktigt avseende hänger dock handläggningen av arbetskraftsinvandring och asylprövning samman: nämligen i så måtto att reglerna om möjligheten att beviljas arbetstillstånd eller skydd i Sverige återfinns i utlänningslagen. Utlänningslagen stiftas av riksdagen på förslag från regeringen. Migrationsverket prövar ansökningarna varefter domstol tjänar som såväl kontrollinstans av verkets beslut samt som utvecklare av praxis på områdena.

Andersson påstår att ”alla syrier och alla som uppger att de är under 18 års ålder ges permanenta uppehållstillstånd i Sverige”. Han uppger även att vi ”i många fall” inte gjort individuella prövningar av asylskäl.

Att grundstenen i den internationella och svenska asylrätten bygger på att samtliga asylsökande ska få en individuell prövning tycks ha gått Andersson fullständigt förbi. Likaså att det sedan den 20 juli 2016 finns en tillfällig lagstiftning som säger att enbart barnfamiljer och ensamkommande barn som sökte före den 25 november 2015 kan få permanent uppehållstillstånd.

Andersson beskriver vidare Migrationsverkets hantering av arbetstillstånd som övernitisk. Exemplet illustreras med programmeraren Tayyab Shababs ärende. Här hoppar Andersson över den omständigheten att inte bara Migrationsverket utan även en högre instans - migrationsdomstolen - bedömt att arbetsgivarens miss att inte betala in pensionsförsäkring får konsekvensen att Shabab inte får sitt arbetstillstånd förlängt. Migrationsöverdomstolen har ännu inte tagit ställning till om ärendet ska ges prövningstillstånd.

Enligt lag ska fem villkor uppfyllas för att arbetstillstånd ska förlängas, främst i syfte att hindra lönedumpning och utnyttjande av utländsk arbetskraft, för övrigt områden där Anderssons eget parti varit drivande. Här är rättsläget sådant att mindre felaktigheter tidigare kunde accepteras. Ny praxis från Migrationsöverdomstolen har dock lett till att minsta avvikelse hindrar en förlängning.

Detta har kritiserats från flera håll. Regeringen har aviserat att ett nytt lagförslag är på gång. Men innan regelverket förändras är det gällande lag och domstolspraxis som Migrationsverket har att följa oavsett om den kan tyckas både stelbent och fyrkantig.

Det är ett friskhetstecken att Migrationsverkets verksamhet ifrågasätts och debatteras men det är problematiskt när man på ledarplats i Folkbladet inte bemödar sig med att kontrollera fakta som finns tillgänglig på ett musklicks avstånd.

Svar direkt

"Jag är ingen politruk"

Fredrik Bengtssons text är politiskt undanglidande på ett sätt som knappast anstår en statlig myndighet. Det blir rent ut sagt larvigt när kommunikationsdirektören försöker avfärda min kritik som felaktig och faktafattig. Alla fakta finns tillgängliga när det gäller Migrationsverkets tidigare beslut om uppehållstillstånd för alla som kom från Syrien och när det gäller myndighetens avståndstagande till åldersprövningar av asylsökande som uppgav att de var under 18 år. Vilket naturligtvis står i något slags motsättning till individuell prövning av asylskäl.

Mer att läsa: Alla skällde på Billström.

Att den nuvarande regeringen och riksdagen därefter skärpt politiken stiftat nya lagar är en sak för sig. När det gäller arbetskraftsinvandringen försöker Fredrik Bengtsson blanda bort korten genom att lägga ansvaret på migrationsdomstolen.

Mer att läsa:När politik blir på låtsas.

Antagligen ägnar han sig åt dessa ovärdiga faktalekar för att få det att framstå som om jag inte vet vad jag skriver om. Fakta är att det är Migrationsverket som i migrationsdomstolen driver ärendet om utvisning av bland andra programmeraren Tayyab Shabab. Bengtsson gör dessutom en sak av att det är Socialdemokraterna - "Anderssons eget parti" - som varit pådrivande för att försvåra för arbetskraftsinvandring. Vad nu det har med saken att göra. Jag är ingen politruk.

Fakta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Bengtsson tf kommunikationsdirektör Migrationsverket Widar Andersson