Miljöpolitik ska leverera effektiva lösningar

Almen håller långsamt på att bli utrotad från Sverige och Europa på grund av en främmande svampsjukdom.

Försvinner den så försvinner även ett hundratal andra arter som är beroende av almen. Enligt Artdatabanken är 60 arter helt specialiserade på alm och för många andra är den viktig. Även asken mår mycket dåligt p.g.a. en svampsjukdom. Enligt Artdatabanken är också våra träd särskilt viktiga värdarter för den biologiska mångfalden. 

Naturvårdsverket (NV), Länsstyrelsen Gotland och Skogsstyrelsen har bedrivit ett projekt för att bekämpa spridningen av almsjukan på Gotland. Det har inte gått att utrota almsjukan trots en kraftsamling. Nu överväger NV, som fördelar pengarna, att ge upp eftersom det inte finns något förslag till långsiktig lösning. Som ett sista halmstrå bedriver Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbete med kunskapsinhämtning i hopp om att kunna övertyga NV om att det finns en möjlighet att lyckas långsiktigt med bekämpningsåtgärder. NV ska sedan ta det definitiva beslutet för almens öde.

Samtidigt tittar regeringen bara på. Detta blev tydligt i en interpellationsdebatt i riksdagen den 6 mars. Sverigedemokraterna vill bekosta ett naturanpassat växtförädlingsprojekt som skulle ge almarna resistens, på samma sätt som USA räddar den amerikanska kastanjen. Vi uppskattar att för i storleksordningen 100 miljoner kronor över femton år skulle man rädda almen och därmed det hundratal andra arter som är beroende av den. Och inte bara på Gotland. Det betyder ca. 1 miljon kronor per art. Finns det någon annan miljöåtgärd som är så effektiv? Lyfter vi blicken ser vi att även andra trädarter är hotade och att den ökade handeln i världen kommer att leda till att fler sjukdomar kommer till Sverige i framtiden. Om man inte ser till att hitta långsiktiga lösningar på dessa problem kommer svensk natur att utarmas. Varken generell miljöpolitik eller klimatpolitik kan rädda almen och andra trädarter som kan komma att drabbas. Det behövs riktade satsningar.

Regeringen bedriver generellt en miljöpolitik som skapar engagemang. Det är bra, men den måste uppdateras och bejaka nya metoder. En miljöpolitik som skapar engagemang utan att leverera lösningar kommer att bli förödande för miljöengagemanget i framtiden. Det är viktigt att regeringen nu tar frågan om almsjukan och de svenska lövträdarternas överlevnad på allvar, intresserar sig för en långsiktig lösning och inser att Sverigedemokraternas förslag är en oerhört effektiv miljöåtgärd.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa