Alliansen måste våga ta strid

Regeringens fyra ungdomsförbund i gemensamt utspel: Dags för politisk utveckling!

4 juli 2012 06:00

Alliansen förändrade svensk politik år 2006 när M, FP, C och KD i en gemensam ansträngning lyckades bryta Socialdemokraternas långa maktinnehav och bilda regering. Våra respektive partier visade både för varandra och för hela svenska folket att det fanns en stark vilja att förändra Sverige till ett friare och öppnare land, och att samarbete var vägen framåt.

 

Idag, åtta år efter att Alliansen bildades 2004, är det hög tid att fundera på vad som är nästa steg. En gemensam vilja finns fortfarande att förbättra Sverige och det är alltjämt vår övertygelse att Alliansen är nyckeln för fortsatt framgång i detta arbete. Men om Alliansen vill fortsätta utvecklas ska det inte i huvudsak ske organisatoriskt, utan politiskt. Det är genom framåtsyftande politiska reformer som Alliansen kan fortsätta leva även i nästa mandatperiod.

 

Vi i Alliansens ungdomsförbund ser ett par områden som högprioriterade för att nå detta mål: jobben, bostadsmarknaden och miljöpolitiken.

 

Det första och viktigaste är att minska utanförskapet, inte minst bland unga. Ungdomsarbetslösheten är med alla mått mätt för hög och Alliansen måste våga utmana såväl LO som Socialdemokraterna för att komma till rätta med problemen. Alltför länge har regeringen tolererat en diskriminering av unga på arbetsmarknaden av rädsla för att ta en strid med fackföreningsrörelsen. Nu är det dags att ändra på det. Turordningsreglerna måste avskaffas, eller åtminstone omformas med hänsyn tagen till kompetens och inte antalet arbetade år. Arbetsförmedlingen bör konkurrensutsättas samtidigt som det blir än mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Här har fackföreningsrörelsen en stor roll att spela om den skulle vilja. Är man villig att jobba även för att de utan arbete får sysselsättning?

 

Bostadspolitiken i Sverige är en rest från ett socialdemokratiskt 1900-tal och det är mycket olyckligt att Alliansen inte gjort mer här. Bostadsmarknaden bör avregleras så att vi får en i praktiken fungerande marknad. Det måste bli lättare att hyra ut hela eller delar av sin bostad och byggreglerna behöver förenklas och göras enhetliga så att fler bostäder kan byggas. Överklaganden som fördröjer byggande i åratal kan inte accepteras, det är en kostnad som de boende i slutändan får betala. Det behövs även en fri hyressättning, där bostadens läge och värde bättre speglas. Då skapas incitament för byggande av annat än dyra bostadsrätter. Dagens modell, som Hyresgästföreningen kämpar för, gynnar insiders på bostadsmarknaden och hindrar nybyggnation samt stänger ute ungdomar från bostadsmarknaden. Bostadspolitikens problem liknar arbetsmarknadspolitikens; den gynnar de redan privilegierade men stänger ute stora grupper av människor.

 

Miljöpolitiken måste utvecklas så att Sverige kan agera föredöma för andra länder. Med en gemensam vilja om att vårt land redan år 2030 ska klara sig med enbart förnyelsebar energi är det möjligt. Det är ett aggressivt och stort kliv framåt, som kräver att vi gemensamt, både nationellt och inom EU, tar strid för enhetliga och teknikneutrala utsläppsskatter istället för ineffektiv punktbeskattning av enskilda produkter. Det behövs även betydligt större satsningar på klimatneutral teknik. Det ska dock inte ske genom subventioner, utan med en välfungerande grundforskning som gör att Sverige kan bli ledande på forskning i grön teknik.

 

Alliansens partisekreterare kommer idag på ett seminarium i Almedalen att diskutera hur samarbetet våra partier emellan kan fördjupas. Vi som representerar Alliansens fyra ungdomsförbund har följande uppmaning inför denna diskussion: Alliansen kan bara utvecklas genom en utveckling av den gemensamma politiken. Det är dags att Alliansen går samman i de ovan nämnda frågorna och vågar ta de obekväma strider med oppositionen som är absolut nödvändiga för att säkra Sveriges framtida utveckling.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
ERIK BENGTZBOE förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet ADAM CWEJMAN förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet HANNA WAGENIUS förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund ARON MODIG förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet