Skogsindustrin tar mer än vad den ger

27 januari 2011 03:00

Att sågverk skapar välstånd är inget annat än en myt. Att den fortfarande hålls vid liv beror på en framgångsrik lobbyverksamhet från skogsindustrins sida. Holmens nystartade jättesågverk kräver endast 15 personer per skift. Totalt ska ungefär 110 anställda jobba på sågverket som enligt planerna ska sluka 550 000 kubikmeter granvirke per år. För ynka 110 jobb plus ungefär lika många inom transport och skogsarbete skall alltså en yta skog, motsvarande drygt 16 fotbollsplaner, förvandlas till kalhyggen varje dag. Det blir 6000 fotbollsplaner om året.

Skogsindustrin beskyller ofta miljörörelsen för att arbetstillfällen riskeras om man skulle bedriva ett mindre intensivt skogsbruk. I själva verket är det precis tvärtom. Om man tittar på utvecklingen i Sverige sedan 1950-talet fram till idag pekar kurvorna för både produktionsvolym och vinst i pengar stadigt uppåt samtidigt som kurvan för sysselsättning pekar stadigt nedåt. Skogsindustrin själv är med andra ord orsak till minskad sysselsättning. Genom en omvandling av den riktiga skogen till monokulturer har man skapat odlingsytor som sedan effektivt avverkas med stora moderna skogsmaskiner som inte kräver särskilt mycket arbetskraft.

Tragiskt nog har man lyckats få även mindre markägare att ta efter denna storskaliga modell. Dessa markägare luras då på en stor del av sitt virke eftersom alla träd med en diameter under 16 cm i brösthöjd innebär en avverkningskostnad som är större än själva virkets värde. En modern form av Baggböleri skulle man kunna kalla det. Industrins efterfrågan på virke uppgår sedan länge till en nivå långt över vad naturen och ekosystemen tål.

Allvarligt är att vi nu befinner oss i ett skede där de allra sista naturskogarna håller på att avverkas. Detta sker idag trots löften och tal om hänsyn från skogsbolagens sida. En naturlig skog har en omloppstid på över tusen år från planta till helt förmultnad ved. I den moderna produktionsskogen är omloppstiden 60-70 år. Ca 2100 skogslevande arter är upptagna på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade arter. Det beror på att deras livsmiljöer försvinner.

Större delen av Sveriges yta har snart omvandlats från skog till något helt annat som har väldigt lite gemensamt med en naturlig skog, bortsett från att det växer träd där. När beslutades detta på ett demokratiskt möte? När var denna enorma förintelse av natur överhuvudtaget uppe till offentlig diskussion? Skogsindustrin svarar idag för endast 3 procent av BNP, men tillåts härja fritt på 96 procent av den produktiva skogsmarken.

57 procent av Sveriges landyta täcks av skog, vilket innebär att skogen påverkar och berör nästan alla människor här i landet. Vad som nu sker är närmast att likna vid ett grovt brott mot folket som berövas naturen och livet där. Att dessutom lyckas med bedriften att få det att framstå som något hedervärt och bra, är ett konststycke som bara finner sin motsvarighet hos miljöministern som säger sig värna ett utrotningshotat djur genom att skjuta ihjäl det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Svensson, Skydda Skogen