Fusk ska alltid beivras

2 januari 2017 14:00

Sverige är ett öppet land, som på mindre än hundra år genomgått en mycket omfattande befolkningsmässig förändring. År 1930 var endast en av hundra i Sverige utrikes född. 2015 var en av sex det och nästan var tredje person har nu utländsk bakgrund.

Det är alltså tydligt att Sverige har varit och är välkomnande för utlänningar. Först för arbetskraftsinvandring och under de senaste fyrtio åren även för asylinvandring. Kraven för att få uppehållstillstånd och medborgarskap har varit och är låga, även jämfört med våra nordiska grannländer där kunskap i landets språk bland mycket annat krävs för medborgarskap. Villkoren för att få ta del av Sveriges välfärdssystem är också mycket frikostiga. Det räcker med ett tillfälligt uppehållstillstånd för att få ta full del av det.

Väsentligt för inte minst ett generöst asylsystem som det svenska är att processerna vilar på genomtänkt och stabil rättslig grund samt att mekanismer för beivran finns på plats då generositeten missbrukats. Det är därför anmärkningsvärt att man i Sverige kan ljuga, hota eller muta sig till ett medborgarskap som sedan inte under några omständigheter går att återkalla då oegentligheterna upptäcks. I de flesta EU-länder är detta naturlig nog möjligt.

Det är givetvis också väsentligt att myndighetshantering av ärenden rörande uppehållstillstånd, medborgarskap med mera alltid sköts på ett korrekt sätt. För Sveriges del tyder dock relativt mycket på att så dessvärre ej är fallet. Information om missförhållanden hos Migrationsverket vad gäller utredningarnas kvalitet och förfaranden i strid med de rättsprinciper som lagstiftaren har förutsatt ska gälla har under lång tid framkommit. Bland annat har verket JO-anmälts flera gånger och en enorm mängd rapporter om missförhållanden har genom åren lämnats av anställda på verket.

Sammantaget finns alltså goda skäl till misstanke om att missbruk och missförhållanden lett till att ett stort antal människor i Sverige har fått uppehållstillstånd och medborgarskap på felaktiga grunder. Detta rubbar förutsättningarna för det folkliga förtroendet för statliga institutioner och beredskapen att följa reglerna – det man brukar kalla för samhällskontraktet. Fusk och missförhållanden måste alltid beivras.

Med anledning av detta föreslår Medborgerlig Samling följande åtgärder för att förbättra situationen:

1. Inled en omfattande granskning av Migrationsverkets handläggningsrutiner och hur dessa tillämpats. Identifierade felaktiga handläggningsåtgärder ska beträffande ansvariga inom verket prövas i enlighet med lagens bestämmelser om disciplinansvar och i allvarligare fall även enligt bestämmelser om tjänstefel. Till detta ska brister i styrningen av verket identifieras och i möjligaste mån ska ansvar utkrävas av regering och riksdag. Till sist ska inom Migrationsverket, regering och riksdag verkningsfulla förbättringsåtgärder formuleras och vidtas.

2. Genomför lagändring så att medborgarskap kan återkallas om falska uppgifter, hot eller muta legat till grund för uppehållstillstånd och sedermera medborgarskap.

3. Strama åt lagstiftningen så att uppehållstillstånd i högre grad än idag måste återkallas då falska uppgifter, hot eller muta förekommit under handläggningen av ärendet.

4. Inled en omfattande omgranskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.

Medborgerlig Samling har tidigare lagt förslag om att Sverige under överskådlig framtid genom ett kvotsystem endast ska ta emot ett mycket litet antal asylansökningar per år och endast bevilja ett mycket litet antal uppehållstillstånd per år. Tillsammans med de förslagen utgör åtgärderna som presenterats ovan väsentliga steg för att Sverige åter ska få ett asylsystem som är förnuftigt, hållbart och ansvarsfullt utformat – och därmed kunna förtjäna medborgarnas förtroende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ilan Sadé partiledare Fredric Morenius ordförande Stockholm Medborgerlig Samling