Debatt Vården måste anpassas mer för våra äldre invånare. Idag finns till exempel barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar, verksamheter som är nischade och har specialistkompetens för dessa målgrupper. Desto färre i antal är äldremottagningarna, det trots att målgruppen om personer som är 65 år eller äldre omfattar cirka 25 procent av vår befolkning och svarar för störst andel sjukvårdskonsumtion. På samma sätt som vården organiserar sig för barnen och ungdomarna vore det naturligt att det i högre grad inrättades äldremottagningar med specialistkompetens kring åldrandet och dess sjukdomar, samt där generöst med tid avsätts för frågor och läkemedelsgenomgångar. Det är viktiga faktorer för ett gott bemötande och lindring av oro med mera.

Kunskapen om åldrandets sjukdomar och behandlingsmetoder behöver förstärkas, och vården utvecklas. Med äldremottagningar på vårdcentralerna vore ett stort steg taget i den riktningen.

En annan åtgärd för att åstadkomma en förstärkning av och en värdig vård för äldre (och även för andra patientgrupper) är att införa en egen och fast husläkare som man kan lista sig hos som patient. En egen husläkare innebär en tryggare relation med vården och en läkare som känner dig och dina behov, samt som har det övergripande och samlade ansvaret för sina patienters vårdkontakter. Detta är extra viktig för de äldre personer som är multisjuka.

Ett annat viktigt område att komma till bukt med är den psykiska ohälsan som finns bland våra äldre. För att möta detta problem krävs flera åtgärder. Vi vill bland annat förstärka vårdcentralernas roll i arbetet mot psykisk ohälsa, det för att sänka tröskeln för att söka hjälp. Man ska inte behöva söka till sjukhuspsykiatrin så fort man mår dåligt. Liberalerna vill bland annat se fler psykologer, psykoterapeuter och kuratorer på vårdcentralerna.

Ensamhet för långtidsinliggande äldre patienter på sjukhus måste också motverkas, i synnerhet inom vården i livets slutskede. Liberalerna vill därför öppna upp för volontärer i vården. Medmänniskor som kan skänka social stimulans och sällskap till de patienter som önskar och på så sätt stävja ensamhet och otrygghet. Ingen ska behöva vara allvarligt sjuk eller döende och samtidigt ofrivilligt ensam. Psykisk ohälsa och ensamhet får aldrig anses som en naturlig del av åldrandet.

En värdig vård för äldre kommer vara viktig för din egen skull nu eller så småningom, men är också för viktig för andra som du bryr dig om. En värdig vård för äldre är för dina föräldrars, din grannes, din farmors eller för någon annan medmänniskas skull! En värdig vård för äldre är en fråga om värdighet och medmänsklighet för alla våra årsrika invånare!