Ämbetsverken gör som de vill

10 oktober 2019 10:00

En viktig anledning till att andra partier inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna brukar sägas vara att man har så olika ”värdegrund” Med det menas då att SD inte på samma sätt står upp för grundläggande demokratiska regler och bestämmelser och därför inte blir riktigt rumsrena. I ett nyhetsinslag på TV den 2 oktober i en debatt mellan S och SD om bosättningslagen dvs Migrationsverkets möjligheter att bestämma över kommunernas mottagande av flyktingar och deras anhöriga hade kommunalrådet Louise Erixon (SD) en viktig invändning: Lagen stred mot grundlagens bestämmelser om det kommunala självstyret.

Det är i stället de centrala ämbetsverken som får bestämma över kommunerna. Migrationsverket i flyktingfrågorna, Socialstyrelsen i bemanningsfrågor inom äldrevården, Trafikverket i väg och tågfrågor, Länsstyrelsen i byggfrågor, Naturvårdsverket i naturvårdsfrågor. För nu ett tag sedan bestämde riksdagen att ta bort kommunernas veto mot det sprutbytesprogram som landstingen tillhandahåller och som får det antas underlättar det fortsatta missbruket. Men ansvaret och vårdkostnaderna ligger oförändrat kvar i kommunerna.

Som ovan sagts bestämmer socialstyrelsen över bemanningen på äldreboenden. Kommunerna har, som bekant, ansvaret för äldrevården .Väljarna har alltså alla möjligheter att i allmänna val ge sin syn på bemanningen av äldrevården. Beslut från de centrala ämbetsverken däremot kan väljarna inte påverka. Inte heller hur mycket av den kommunala ekonomin som skall avsättas för att tillgodose önskemål från socialstyrelsen. De ytterliga kostnader som kan uppstå får kommunen stå för. Styrelsen behöver inte bry sig, för den är det bara att besluta. Gärna tillsammans med ett kännbart vite. Den avvägning mellan olika behov som är en grundpelare för varje kommun görs i detta fall av socialstyrelsen oavsett vad kommunfullmäktige kan ha beslutat i frågan.

På samma sätt förhåller det sig med flyktingmottagandet. Alla inser naturligtvis att mottagandet av flyktingar helst skall fördelas jämlikt över landet. Respekten för den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen gör då att det måste ske på ett sådant sätt att den inte ignoreras och att staten tar det fulla ansvaret för ett i grunden statligt beslut. Migrationsverkets uppdrag måste utformas därefter. Alternativet är en större begränsning av mottagandet av skyddsbehövande flyktingar där särskilt barnen lever under förfärande omständigheter. Detta att värna om den kommunala självstyrelsen borde vara en gemensam värdegrund för alla partier och är ingenting som på något sätt är begränsat till Louise Erixon och Sverigedemokraterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Carle tidigare kommunalråd M