Ordförande i val- och arvodesberedningen är Bengt Johansson (C). När det gäller det tidigare reglementet menar Bengt Johansson att det då handlade om att lägga samma nivåer i alla nämnder.

– Tidigare var det så att det var lite olika nivåer på arvodena mellan nämnderna och man ville ha en enhetlig procentsats. I reglementet från 2015 likställdes alla och då fick ordföranden i Ramunderstaden samma nivå, säger Bengt Johansson som tillägger att man i dagsläget inte tänkt sig att ändra på de här procentsatserna.

När det gäller arvodet för ordföranden i Ramunderstadens styrelse menar Bengt Johansson att denne har ett tyngre ansvar än nämndordföranden eftersom det gäller ett bolag och dessutom ska man ha tät kontakt med vd även utanför de reguljära mötena.

– Sedan är det så att det tar lite tid att utvärdera när man haft en viss organisation, ska man ändra ska man göra en mer genomgripande analys vilket tar några månader och det går ju också att ändra under resans gång, med dagens ekonomiska läge är det ju inte läge att höja arvodena i alla fall, säger Bengt Johansson.

När det gäller den höga arvodesnivån jämfört med andra kommuner menar Bengt Johansson att det kan vara svårt att jämföra direkt.

– Då måste man veta hur det ser ut i övrigt. I arvodet till ordföranden i Ramunderstaden ingår ju allt, andra kommunala bolag kan ha annat upplägg med olika ersättningar som tillkommer till arvodet.

011-200 472