Vindpark ett hot mot riksintressen

Länsstyrelsen säger nej till en vindpark i Bråvikens skärgård vid Marviken. Motivering: den skulle skada riksintressen.

3 februari 2016 06:30

Det framgår av det yttrande som länsstyrelsen i Östergötland skickat in till mark- och miljödomstolen, där avgörandet ligger.

Förnybar energi är ett högt prioriterat samhällsmål – men vindparken vid Marviken skulle orsaka så stor påverkan på områdets natur- och kulturvärden att länsstyrelsen därför väljer att avstyrka ansökan från Kolmårdsvind ekonomisk förening.

Länsstyrelsen talar om en påtaglig skada på riksintressen för naturvård, friluftsliv och sjöfart.

Ansökan från Kolmårdsvind omfattar max 14 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter, uppförande av fundament, och nerläggning av kablar i vattnet.

Marviken med sin befintliga infrastruktur, vid det gamla kraftverket, utgör en av få möjliga lokaliseringar för större vindkraftsetableringar i Östergötlands skärgård. Men: inom skärgårdsområdet i Östergötland som helhet råder det starka restriktioner mot utbyggnad av vindkraft på grund av mycket höga natur- och kulturmiljövärden och friluftsintressen, konstaterar länsstyrelsen.

På den föreslagna platsen finns riksintressen för såväl naturvård och friluftsliv som sjöfart i form av farleden in mot Norrköpings hamn. I kommunens översiktsplan är platsen utpekad som utredningsområde för vindkraft. Kommunen har fått anstånd med att yttra sig. Inriktningen, som ska tas i kommunfulllmäktige, är att ställa sig positiv till en fortsatt prövning av en vindkraftsetablering.

Länsstyrelsens bedömning är dock att exploatering i området påtagligt skadar riksintressen och Natura 2000-områden både i ett utbyggnadsskede genom inverkan på fågellivet och på längre sikt vid drift.

Därutöver menar länsstyrelsen att området i anslutning till det tidigare kraftverket har stor betydelse för regional och lokal turism och friluftsliv, och att en etablering av vindkraft skulle dominera kraftigt över landskapet och starkt påverka upplevelsen av det småskaliga och genuina kust- och skärgårdslandskapet.

Länsstyrelsen saknar också en arkeologisk utredning av hur vindparken skulle påverka de kulturhistoriska värdena: det unika kulturlandskapet, med Marvikens kraftstation som ett modernt inslag från efterkrigstiden.

Vindpark Marviken

Kolmårdsvind ekonomisk förening har ansökt hos mark- och miljödomstolen i Växjö om att få bygga max 14 vindkraftverk i Bråviken utanför Marviken.

Länsstyrelsen i Östergötland avstyrker i sitt yttrande ansökan.

Motiveringen: vindparken skulle skada riksintressen för natur-och kulturvärden, naturvård, friluftsliv och sjöfart, och påverka Natura 2000-området vid Bråvikens naturreservat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!