– Det är mycket ovanligt, säger lekmannarevisorn Tommy Svensson (M), som tillsammans med Eva Andersson (S) har granskat det kommunala bolaget Upplev Norrköpings affärer under 2018.

De båda lekmannarevisorerna ger tidigare vd:n Magnus Nilssonliksom styrelsen en anmärkning. Det är också ovanligt och den tuffaste kritik som lekmannarevisorerna kan ge.

Redan vid förra årets revision påpekade de att varken den ekonomiska styrningen av olika event eller den interna kontrollen fungerade.

– Styrelsen har visserligen gjort en del för att det ska bli bättre, men vi kan inte dra några andra slutsatser än att de inte har följt direktiven, säger Tommy Svensson.

Men det är den auktoriserade revisorn Peter von Knorring vid E&Y revisionsbyrå som i sin granskning av bolaget föreslår att vd och styrelse inte ska beviljas ansvarsfrihet.

– Av hänsyn till sekretessen vill jag inte uttala mig i den här frågan, säger Peter von Knorring, men av hans rapport framgår det att hanteringen av Marvelutställningen är avgörande för hans förslag.

Marvelutställningen, som öppnade i juni förra sommaren, var ett prestigeprojekt som enligt budgeten skulle generera en vinst på flera miljoner kronor. Men publiken kom inte och i stället gick utställningen med en förlust och riskerade därmed hela bolagets existens. Moderbolaget Rådhus AB fick skjuta till flera miljoner kronor för att bolaget skulle klara sig.

Den tidigare vd:n Magnus Nilsson får nu revisorskritik för att han lät bli att rapportera till styrelsen hur dåligt utställningen gick. Styrelsen i sin tur kritiseras för att ha "brustit i sin ekonomiska uppföljning av den för bolaget synnerligen väsentliga utställningen", skriver Peter von Knorring, som i rapporten menar att bolaget har riskerat att skadas ekonomiskt genom oaktsamhet och brist på agerande från styrelsens och vd:ns sida.

Nu föreslås att ingen i styrelsen beviljas ansvarsfrihet – varken ordförande Reidar Svedahl (L), ledamöterna Joanna Sjölander (M), Eric Stuart (S), Michael Winbladh (S) och Camilla Carlsson (FI) eller vd:n Magnus Nilsson.

Det är kommunfullmäktige, i egenskap av ägare till de kommunala bolagen, som beslutar om revisorernas förslag ska följas eller inte.

De tre suppleanterna berörs inte av förslaget och inte heller den nuvarande vd:n Göran Lindgren.

Den tidigare vd:n Magnus Nilsson avgick i augusti medan styrelsen lämnade sina uppdrag under senhösten.