Det var 2015 som fem kommuner påbörjade det treåriga projektarbetet ”Samverkansteam vid separation”: däribland Norrköping. Det handlar om att genom tvärprofessionella team tidigt stödja familjer vid separationer där kanske särskilt barn blir lidande – därför har särskild vikt lagts att uppmärksamma barnen och låta dem komma till tals i processen. Detta projekt slutfördes i slutet på 2017 men permanentades i Norrköping eftersom man haft goda erfarenheter av projektet.

På onsdagen presenterades så en rapport om detta projekt som bland annat visar att antalet vårdnadstvister som gick till Norrköpings tingsrätt halverades under första halvåret av 2017.

– Vi vill ju gärna tro att det här projektet har bidragit till den minskningen även om det är svårt att vara säker, sedan får vi följa upp för att se om den här trenden håller i sig, säger Anna Skagerström, enhetschef på socialkontoret, till Folkbladet, och tillägger att det i reda siffror handlar om en minskning från 66 till 30 vårdnadstvister.

– En viktig hörnsten är barnens delaktighet, nu är vi mer medvetna att också barnen ska få information och bli lyssnade på.

Hur skiljer sig arbetet i samverkansteamet mot tidigare insatser?

– Det är samverkan som är framgångsreceptet här. Barn vars familjer håller på att separera rör sig ju på många platser som till exempel skolan och barnhälsan, eftersom fler aktörer kan fånga upp barn som mår dåligt blir det en öppen ingång till teamet. Dessutom får familjen ett enhetligt stöd där vi tidigare kanske haft mer parallella spår, berättar Anna Skagerström som alltså tycker att man upparbetat ett bra samarbete mellan de olika aktörerna.

– Nästa fas är att informera om det här så att alla blir medvetna om att vi finns att tillgå, både internt till våra egna medarbetare och till allmänheten. När det gäller våld i nära relationer vet alla om att Frideborg finns att tillgå, vi vill att det ska vara samma sak med ”Samverkansteam vid separation”.

I samverkansteamet i Norrköping medverkar från socialkontoret bland annat familjerättsenheten, Frideborg, utförarverksamheten för barn och ungdom, samt behandlingsteamet inom vuxenvården. Förutom detta deltar också elevhälsan inom utbildningskontoret och barnhälsan, som drivs i samverkan med Region Östergötland.