Planerna på att bygga nya bostäder i Vilbergen har varit en het fråga bland boende i området.

Minskade grönytor, färre parkeringsplatser och tätare bebyggelse är några av sakerna som oroat folk.

Något som de också påpekat under medborgardialogen. Nu får de ytterligare en chans att säga sitt.

Artikelbild

| Sani Muric på stadsbyggnadskontoret tror att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om planerna för Vilbergen någon gång i vår eller sommar.

Norrköpings kommun meddelar nämligen att detaljplanen är redo att ställas ut för granskning.

Stadsbyggnadskontoret har gjort en del förändringar i detaljplanen.

Den största är att ett område i norra delen av Vilbergen undantagits.

Totalt handlar det om 100-150 lägenheter som nu inte kommer att byggas.

Artikelbild

| Antalet parkeringsplatser har varit en het fråga.

– Anledningen är att en del av den här ytan kan behövas för en framtida trafikplats, säger Sani Muric, processansvarig detaljplanering på stadsbyggnadskontoret.

När det gäller parkeringsplatser så föreslås befintliga parkeringshus i området att byggas ut för att möta framtidens behov. Parkering under mark föreslås under den nya bebyggelsen på flera platser. Dessutom kommer det finnas möjlighet till markparkering på flera platser i området.

För att bevara grönska i Vilbergen planeras en bostadsnära park att byggas inom kvarteret Safiren med 30 nya träd. En kompletterande naturinventering har också gjorts för att se hur man på bästa sätt kan kompensera de grönområden som försvinner.

En förändring som gjorts rör en kulle i den södra delen av Vilbergen. Från början var det området tänkt att bebyggas. Nu kommer det inte bli så utan kullen blir kvar.

– Vi har tagit undan den från planen, bland annat på grund av allmänhetens intresse men också ur kultur- och miljösynpunkt, säger Sani.

För att undvika översvämningar vid kraftigt regn planeras två dagvattendammar att byggas inom området.

Sedan ska Vilbergsgatan och Urbergsgatan rustas upp, liksom gång- och cykelbanor. Den nya cykelbanan längs med Gamla Övägen ska flyttas närmare gatan för att Gamla Övägen ska få en mer stadsmässig karaktär med bebyggelse och trädrader.

Allmänheten har nu fram till 21 januari på sig att lämna in synpunkter. Då går granskningstiden ut.

– Sen kommer vi göra en bedömning och avvägning och därefter lämna ett förslag till antagande handlingar. Ärendet kommer sen beredas för godkännande i stadsplaneringsnämnden och antagande i kommunfullmäktige.

När tror du att det kan bli dags för fullmäktige att ta beslut i frågan?

– Det beror lite på hur det går i granskningen här, men någon gång under våren/sommaren 2019.