Vattenfall har gått in med en ansökan om en ny detaljplan för området. Stadsplaneringsnämnden har lämnat ett positivt besked om att kommunen avser att inleda ett sådant planarbete.

Vattenfall har i många år velat sälja anläggningen och marken intill.

– Det har varit en lång process, men det har också tagit lång tid att göra miljösaneringsåtgärder där ute på Marviken, så vi har inte känt någon press att sälja heller, säger Per Ljung, produktionschef för Vattenfalls fjärrvärmeanläggningar.

Artikelbild

| Kraftverket. En unik byggnad. Frågan är hur den ska användas.

– Vi gjorde ett försök för ett par år sedan, men intresset var inte så jättestort. Det berodde kanske på att vi inte visste vad vi sålde riktigt heller, och till vem, men nu har vi mer ett färdigt koncept som vi tänker sälja.

Tanken är att ombilda området från industriområde till ett område för fritidsbostäder, bad och hamnområde för allmänheten, handel och industri/hantverk.

– Vi hoppas att någon exploatör vill utveckla området, säger Per Ljung.

Detaljplanearbetet kan inledas våren 2018, men redan i höst avser Vattenfall att lämna objektet till mäklare för försäljning. Per Ljung hoppas på slutförd affär hösten 2018.

Området ligger på Vikbolandet, fyra mil från Norrköping, vid kusten. Här finns Marvikenverket som på 1960-talet bygges som kärnkraftverk. Det togs aldrig i bruk som ett sådant, utan omvandlades till oljekraftverk 1970. Verksamheten lades ner 2009.

Fråga är vad anläggningen, 80 meter hög, skulle kunna användas till. Det finns idéer om allt från industriell verksamhet till museum med inriktning på energi och framtid till datacenter.

Det är viktigt för Vattenfall, som förknippas med området, att hitta rätt köpare.

Nu blir det ingen vindpark i vattnet utanför Marviken, men oavsett hade det inte påverkat planerna, enligt Ljung. Vattenfall ställde sig positiva till vindkraftsplanerna, men hade synpunkter på att två verk skulle hamna för nära tomtmarken.

Vattenfalls vision stämmer med den nya översiktsplan för landsbygden som kommunfullmäktige ska ta beslut om i juni. Där pekar man ut området som en potentiell ny skärgårdsentré för kommunens invånare.

Enligt planarkitekt Anna Vernersson får man i detaljplanearbetet titta närmare på var fritidsboende skulle vara lämpligt. Den skiss som lämnats in kommer inte att godkännas i sin helhet, men kommunen är i stort positiv till planerna.

I området måste man ta hänsyn till riksintressen för naturvård och friluftsliv, och strandskydd.