Lokalpolitik Valåret 2018 första möte med Norrköpings 85 fullmäktigepolitiker på Rosen på måndagskvällen inleddes med att ordföranden Louise Malmström (S) höll en parentation över den i slutet av december oväntat avlidne politikern och företagaren Peter Åbrodd. Han var ledamot för Moderaterna och ägnade mycket tid åt sitt uppdrag inom kommunrevisionen. Senast jag kommenterade Peter Åbrodds politiska gärningar var från ett fullmäktigemöte i april 2017. Politikerna diskuterade bokslutet - det vill säga debatterade hur det tidigare året hade gått. Peter Åbrodd var allvarlig och kritisk: Det finns "betydande brister i intern styrning, i kontroll och i det som kallas systematiskt kvalitetsarbete i alla nämnder utom Tekniska nämnden", sa Peter Åbrodd. Jag gillade Peter och hoppas att hans minne får vila i frid och att hans nära och kära har det bra.

Mötet på måndagskvällen inleddes tämligen dött det också. Först ville inte talaranläggningen vara med i matchen. Sedan när mötet väl kom igång så var det ingen som ville säga något om något alls. En höjning av taxan för vatten och avlopp eller ändring av investeringsanslagen lockade inga talare. Det var först på dagordningens punkt 10 då riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen skulle beslutas som fler än en (1) person begärde ordet i ett och samma ärende. Nu var det ingen rusning till talarstolen ens på detta annars ofta heta ämne. Roger Källs (S) är ordförande i Socialnämnden. Han lade ett tilläggsförslag som gick ut på att Bygg- och miljönämnden i fortsättningen skulle ha ansvaret för att revidera riktlinjerna för verksamheten. Mona Olsson (V) motsatte sig detta. Hon ville att socialnämndens politiker även fortsatt skulle ha ansvaret för riktlinjerna. Så blev det dock inte. Bygg- och miljönämndens ordförande Reidar Svedahl (L) slöt - likt alla andra utom Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ - upp bakom Roger Källs. Nykterhet är därmed numera rakt igenom en bygg- och miljöfråga i Norrköping. Det kanske inte så tokigt när man tänker på det?

Moderaterna bröt dödläget med tre motioner om skolan. Sophia Jarl talade för att kommunen borde ha bättre koll på förskolor och skolor med religiös inriktning. "Förstärkta dialoger och tillsyner"; som det heter på politiska. Motionerna har tillkommit mot bakgrund av Skolinspektionens allvarliga kritik mot den muslimska friskolan Kunskapsljuset. Sophia Jarl menade att det kan vara så att eleverna på Kunskapsljuset "tvingas" delta i religiös undervisning. Olle Johansson (S) tyckte motionerna var "märkliga" och ansåg väl i min tolkning ungefär att "vad göras skall är redan gjort."

Den fortsatta debatten förhöll sig tämligen liberalt till de flesta blockbildningar stat och rike. Erik Tingberg (KD) ingår i den styrande majoriteten. I sitt inlägg tyckte han sig se oroande likheter mellan M och S syn på friskolor. Christian Widlund (C) - som likt KD styr kommunen i lag med S och L - pläderade för en tämligen radikalt filosofisk syn på valfrihet i sin kritik av Sophia Jarl: "Kan man tala om att någon "tvingas" till undervisning i en skola dit man själv har valt?"

Olle Johansson hade en bra kväll. Så även Sophia Jarl. En moderat som gillar valfrihet kan givetvis vilja stoppa friskolor som inte följer reglerna om till exempel religiösa inslag i undervisningen. En socialdemokrat som inte är lika förtjust i valfrihet kan givetvis stå upp för att lagar och regler ska följas.