Inom projekt ”Västra staden” har en förstudierapport tagits fram, som läggs fram till samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden. Den är ett underlag inför den fortsatta planeringen av området.

Rapporten beskriver nuläget och idéer om framtida stadsbyggnad.

Västra staden omfattar delar av tre stadsdelar: Såpkullen, Ektorp och Kneippen. Just nu pågår planeringen av nya bostäder på flera håll inom projektområdet och det är viktigt att fortsätta med tät dialog med fastighetsägare, boende i området, allmänhet och sakkunniga samt ansvariga politiker.

Målet med projektet, som ska vara färdigt år 2030, är en förnyelse av området med omkring 2 000 nya bostäder med flera typer av lägenhetsstorlekar och blandade upplåtelseformer. En tidig preliminär 3D-modell, som kan förändras, har tagits fram för att illustrera den planerade framtida bebyggelsen.

– En del detaljplaner har påbörjats innan projektet startade. Projektet har startats för att man har insett i efterhand att vi måste ta ett helhetsgrepp. Det har kommit initiativ från flera privata fastighetsägare om att starta detaljplaner, så därför ser tidsperspektivet väldigt olika ut inom området, säger Malin Cuclair, projektledare för Västra staden.

Projektet startade hösten 2017. Stora fastighetsägare i området är Hyresbostäder, Lundbergs, Heimstaden och Rikshem.

Området är till stor del präglat av 1960-talets sätt att bygga: ett utspritt byggande med få funktioner förutom boende och grönytor, med stora parkeringsytor och breda gator. De stora ytorna ger möjlighet till kompletteringar med ett stort antal bostäder.

Kommunen vill se en blandstad med olika upplåtelseformer, kommunal och kommersiell service, upprustade parker, som den bortglömda Lenningska parken, och god arkitektur.

– Social hållbarhet är viktigt att uppnå i området genom att skapa en blandstad med god arkitektur, olika upplåtelseformer och ökad trygghet i befintliga parker och gångstråk.

Cuclair talar också om lokaler i bottenvåningar och behovet av mer service när det tillkommer så många nya bostäder.

Vid Ektorps centrum, som blir en ny mittpunkt, med utvecklingspotential, kan det bli en spårvagnshållplats på Stafettgatan, på en eventuell ny linje till Vrinnevi.

Ett nytt viktigt gång- och cykelstråk, med en ny gång- och cykelbro över Strömmen, är Folkparken- Strömbacken –Ektorp.