Infrastrukturprojekt av Ostlänkens storlek tar tid att både planera och genomföra och dessutom har de en tendens att överstiga sina budgetar i takt med att de fortskrider. Nu uppger Trafikverket att det uppstått fördyringar och att man nu ska göra en utredning hur den nya stambanan mellan Järna och Linköping ska kunna byggas utan att kostnaderna skenar. Denna utredning beräknas vara klar under 2019 och kommer att utgöra ett underlag för Trafikverkets beslut inför det fortsatta arbetet med färdigställandet av Ostlänken.

Trafikverket nämner hantering av förorenade massor, svåra geotekniska förutsättningar och tunnlar som några av de större utgiftsposterna och konstaterar att projektet just nu ligger tio miljarder kronor (!) över den kalkyl som låg till grund för besluten i Nationell plan för infrastrukturen.

– Vi har ett gemensamt intresse med kommuner och andra berörda aktörer att skapa en bra järnväg för framtiden, och kommer under arbetet att ha en nära dialog med berörda parter. Vår utgångspunkt är att hitta en lösning som håller nere kostnaderna utan att äventyra ändamålen med den nya järnvägen, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket i ett pressmeddealnde.

På torsdagen ägde ett första möte rum mellan Trafikverket och berörda kommuner (Norrköping, Södertälje, Trosa, Nyköping och Linköping) för att hitta sätt att göra Ostlänken-projektet billigare. Lars Stjernkvist (S), ks-ordförande deltog på mötet och känner sig inte oroad att projektet som sådant skulle vara hotat.

– Att Ostlänken ska byggas är alla eniga om, beslutet är fattat, arbetena är igång och planerna ligger fast. Men jag delar oron för ekonomin, säger Lars Stjernkvist.

– Det handlar ju om tio miljarder kronors fördyring och då har man redan vidtagit åtgärder som till exempel att gå ner i hastighet så det har jag stor respekt för.

Så hur kan kommunen bidra till att sänka kostnader?

– En sak som Trafikverket tog upp är att själva byggprocesserna inne i städerna tar väldigt lång tid eftersom man måste göra tillfälliga konstruktioner som ramper och broar beroende på att trafiken måste fungera även under arbetet. Här tror jag som lekman att om kommunen och Trafikverket samplanerar bättre kan det finnas belopp att spara. Hypotetiskt sett skulle exempelvis kommunen bygga en del vägkostruktioner i förväg så man kan dra järnvägen snabbare, säger Lars Stjernkvist.

Han tar med sig att det finns en enighet mellan de inblandade kommunerna.

– Det är väldigt positivt att alla berörda kommuner är väldigt överens sinsemellan och dessutom finns en politisk enighet även inom kommunen, det är väldigt viktigt, säger Lars Stjernkvist som tillägger att det här enligt Trafikverket inte ska betyda förseningar av Ostlänken.

Förutom Lars Stjernkvist deltog också oppositionsrådet Fredrik Björkman (M) i mötet med Trafikverket.

– För Norrköping har Ostlänken ett enormt strategiskt värde. När vi kan ta oss till och från Stockholm på 50 minuter så förändras mycket på ett väldigt positivt sätt. Jag är glad att Trafikverket slår fast att Ostlänken ska byggas med centrala stationslägen och inom tidplan. I Norrköping finns det en stor politisk enighet både kring Ostlänken som projekt, och hur passagen genom staden bör utformas, säger Fredrik Björkman i ett pressmeddelande.

Fler möten kommer att hållas under hösten för att hitta vägar för att få kontroll över ekonomin i Ostlänken-projektet.