Efter att Folkbladets begäran om att få ut avtalet, mellan Upplev Norrköping och Victory Hill Exebitions PTE LTD, den 6 november förra året, avslogs med motiveringen att det var sekretessbelagt, överklagades beslutet till Kammarrätten. Och Kammarrätten upphäver Upplev Norrköpings beslut och skriver att målet ska tillbaka till bolaget för ny handläggning.

Enligt 19 kap. 1§ OSL gäller sekretess gäller myndighets affärsverksamhet om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Motsvarande gäller hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bland annat bolag som driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndigheten utövar bestämmande inflytande eller bedriver revision.

En begäran om att få ta del av en allmän handling ska leda till att den beslutande myndigheten noggrant och fullständigt prövar vilka uppgifter i handlingen som kan lämnas ut. Om en uppgift inte kan lämnas ut ska myndigheten i görligaste mån precisera vilken skada eller vilket men som utlämnandet bedöms kunna medföra. En detaljprövning av vilka delar som kan lämnas ut ska således göras. Kammarrätten som tagit del av det aktuella avtalet, anser att bolaget inte har gjort en tillräckligt noggrann prövning av begäran om att få ta del av detsamma.

– Vi ska självklart göra rätt, tyvärr har vår koncernjurist influensa så vi får återkomma med en utförligare kommentar senare, säger finansdirektören Göran Lindgren, som även är Upplev Norrköpings tf VD.