97 personer dog i bantrafik

Färre olyckor i bantrafiken men fler självmord vilket leder till ett större antal omkomna totalt: 97 personer – så kan den dystra statistiken för 2018 sammanfattas enligt ny statistik.

20 juni 2019 17:00

Det är Trafikanalys (den statistikansvariga myndigheten) som nu presenterar siffror på bantrafiken i Sverige (tåg, tunnelbana och spårväg) för 2018. Det är inte någon direkt upplyftande läsning men för att ta den positiva delen först: antalet omkomna i olyckor för 2018 är den lägsta sedan 2000, nämligen nio personer vilket är en halvering från 2017. En annan positiv utveckling är att ingen person överhuvudtaget omkom vid olyckor kopplade till spårväg eller tunnelbana förra året.

Men trots detta har det totala antalet döda i bantrafiken 2018 gått upp med 20 procent jämfört med året innan: från 81 till 97 personer. Orsaken till detta är att antalet suicidfall (självmord) ökat – framförallt när det gäller tåg. 2017 omkom totalt 63 personer av denna orsak och 2018 har den siffran stigit till 88 personer där 80 skett vid järnväg och åtta vid tunnelbana. Detta är tydligt även i Norrköping där man haft flera suicid/suicidförsöksärenden kopplade till järnvägen på senare tid. Bland annat olyckan vid Resecentrum i för några veckor sedan där en kvinna påkördes av ett tåg; hon fördes senare till US i Linköping för intensivvård – uppgifter saknas hur det sedan gått.

Trafikverket har som mål att halvera antalet omkomna totalt på den statliga järnvägen sedan 2010 vilket innebär 55 avlidna för 2020 – det målet ser ut att bli besvärligt att nå med tanke på de senaste årens utveckling där alltså antalet självmord ökat i andel och antal, enligt Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys.

På Trafikverket arbetar man naturligtvis kontinuerligt både med att minska antalet olyckor men också med suicidfrågan även om den är mer svårbemästrad.

– Vi har försökt kartlägga var suicid sker och såg för några år sedan att 60 procent av dessa skedde på sex procent av tågsträckorna, berättar Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket, och tillägger att dessa sträckor ofta är belägna nära tätorter, nära psykiatriska mottagningar och dylikt.

– Då satte vi igång att systematiskt stängsla in just de här sträckorna för att försvåra tillträde. I en utvärdering av det här arbetet i Skåne ser vi att det haft god effekt.

Men ändå har alltså antalet suicidfall ökat från 2017 till 2018.

– Det vi upptäckte förra året är ett ökat antal suicider vid plankorsningar vilket kan bero på att man förflyttar problematiken när man försvårar tillträde på de utsatta sträckorna. Men totalt sett har suicidfallen minskat från 2010 tills idag och det är också för tidigt att säga om det här är en tillfällighet eller inte, säger Maria Krafft.

– På totalen blir det ändå en positiv effekt genom att försvåra för de som planerar ett självmord, det finns internationell forskning som visar att om man har suicidavsikt och har planerat att göra det på ett visst sätt så påverkar det om mönstret man har tänkt sig bryts – det är inte säkert att man då genomför sina planer.

Vad som också kan utläsas ur statistiken är att män dominerar bland de omkomna, både när det gäller olyckor och självmord. 68 procent av de omkomna sedan 2009 när det gäller självmord har varit män.

Fotnot: Mår man dåligt psykiskt och brottas med självmordstankar kan man ringa Hjälplinjen (0771 22 00 60) som erbjuder anonym och kostnadsfri psykologisk hjälp. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man är orolig för någon närstående.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa