EUDebatt Grundliga kunskaper i matematik och naturvetenskap är viktigare än någonsin för dem som skall verka i och göra bedömningar om framtidens samhälle. Kunskapen måste både omfatta den blågröna levande planeten Jorden i sin helhet och de atomära strukturer och den växelverkan som är delar i helheten.

Universiteten och högskolorna har under många år försökt medverka i utformningen av framtidens komplexa samhälle.

Om industrin, för decennier sedan, fått klara besked om att kärnkraften skulle avvecklas hade alternativen varit tillgängliga tidigare..

Avancerade tekniker i många av våra större företag som redan på 70-talet på goda grunder, pläderade för alternativ produktion och alternativ energiförsörjning, när klimatfrågan började segla upp, ansågs de illojala mot sitt företag och förlorade i många fall sina arbeten. Världsledande solcellsforskare i Uppsala under 80-talet fick inte svensk industri att satsa, utan liksom när det gäller vindkraft övertog andra länder svenska initiativ vad gäller utvecklingen av förnyelsebara energialternativ.

Uppfattningen att väga ekonomi mot miljö är vilseledande. Populistiskt och okunnigt försöker mörkerkrafter hävda att kärnkraft är räddningen undan klimathot.( FN:s klimatpanel har aldrig förordat kärnkraft (läs senaste rapporten).

Det finns tre demokratiska skäl för att avveckla kärnkraften: A) Säkerheten. Extremt långsiktiga skador beroende på läckage eller haverier framför allt för dem som bryter uranet. B) Plutoniumekonomin. Kopplingen kärnkraft-kärnvapen går inte att bortse ifrån. Terroristers tillgång, redan nu, till klyvbart material är mer än oroande, vilket varje läskunnig medborgare borde vara medveten om. C) Medborgare, med adekvat information, har inte förtroende för kärnkraften. Riskerna passar inte i ett demokratiskt samhälle. Händelserna i Tjernobyl och Fukushima talar sitt tydliga språk.

Trots det framhärdar Moderater och Kristdemokrater att kärnkraften skall bibehållas och utvecklas.

Finner kristdemokratin verkligen sin ideologiska grund i den kristna traditionen? Att KD med förvaltarskapstanken som ledord vill satsa på kärnkraft, som kommer att belasta kommande generationer i 100 000 år, rimmar illa. KD behöver byta namn.

Energiexperter från vilken högskola eller universitet som helst med specialistkompetens i energifrågor anser att vi med ansvarsfulla satsningar kommer att klara en energiomställning med förnyelsebar energi. De flesta politiker vet mindre om de allvarliga framtidsfrågorna än Greta Thunberg.

Kan vi anta att även de borgerliga partierna har vetskap och insikt om de stora miljöproblemen mänskligheten står inför: Klimatförändringarna, artutrotningen, kemikaliespridningen,

avfallsproblematiken. Varför hamnar man ändå fel i så många frågor, när vi vet att det är energiomsättning, material och drift av infrastruktursatsningarna( i mycket vid bemärkelse) i för stor omfattning är problemet?

Borgerliga partier tar stöd för olika särintressen med bas inom markägande och markutnyttjande för att sätta upp hinder för artskydd. Ibland tar detta motstånd en antiintellektuell hållning kring faktainsamling, när man klart pekar på att ett hinder i förhandlingarna om regeringsmakten var den så kallade ”nyckelbiotopsinventeringen”. I princip innebär det att borgerliga partier hellre väljer okunnighetens väg mot artutrotning än att få veta vilka konsekvenser det förstärkta skyddet kan få

Globaliseringen går ut över miljö och klimat. Välståndsprojekt belastar alltid miljön även om en grön omställning bedrägligt ställs i utsikt. Resultatet har blivit ett större glapp mellan rika och fattiga trots demokratiska förespeglingar.

Om Sverige ska utvecklas borde också MP ha lämnat regeringen efter valet och ställt benhårda krav som L och C gjorde, eftersom det inte fanns majoritet för S politik. Vi har ju dessvärre lärt oss genom åren att miljöpartiet inte handlar efter uppgjorda handlingsprogram som finns både lokalt och på riksplanet eftersom det viktigaste, för allt för många, är att finnas med i en vänstermajoritet. Att tänka etiskt och hålla ihop socialt är en förutsättning för att kunna lösa miljöpolitiken. Vi kan inte snabbt nog minska utsläppen om inte människan känner sig trygg.

En röst på partiet Vändpunkt borde kunna vara ett anständigt val.