Beståndet av gädda, gös och abborre minskar i kustvattenområdet mellan Östergötland och Gävleborgs län. Detta har fått Havs- och vattenmyndigheten samt berörda länsstyrelser att uppmärksamma ett behov av fredade lekområden. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram förslag på femton lämpliga fiskefredningsområden längs kusten, bland annat i Norrviken utanför Åby och i Bråxvik på Vikbolandet. Fram till den 15 juni kunde mark- och vattenägare och andra berörda av förslaget skicka in yttranden.

– En hel del svar har kommit in och vi har fått både positiva och negativa bemötanden. De flesta sympatiserar med själva idén och förstår varför förslaget har tagits fram. Invändningarna kan då istället handla om att man vill kunna fiska själv på sin mark, då det kanske rör sig om några enstaka dagar under våren. Problemet är att ett fredande inte tar hänsyn till vem som fiskar utan då gäller det alla utan undantag. Samtidigt är det positivt att se att många verkar ha ett ekologiskt tankesätt och en bra grundinställning till fredning, säger Lars Gezelius, fiskekonsulent vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreslår att de framtagna platserna ska vara fredat mot all fiske mellan 1 januari och 15 juni år 2020 till 2027. Därefter ska förbudet utvärderas och omprövas.

Artikelbild

| Beståndet av bland annat abborre har minskat längs kusten.

– En del som har svarat på föreslaget tycker att man borde använda sig av andra metoder, till exempel att förbjuda det fria handredskapsfisket längs kusten. Det är också en idé men det här förslaget gäller endast huruvida vi ska freda ett område eller ej, säger Lars Gezelius.

Svaren ska sammanställas i augusti.

– Då får vi se om vi delar åsikterna eller om vi har en annan uppfattning. Därefter gör vi ett sammanfattande ställningstagande som vi sedan skickar till länsstyrelsen i Stockholm, som är samordnare för projektet. En total sammanfattning av alla länsstyrelser som deltar kommer sedan skickas till HAV som slutgiltigt bestämmer vilka områden som ska vara fredade.

Anledningarna till förslaget är många. Dels för att främja en bättre miljö i haven men även på grund av den socioekonomiska biten. Fritidsfisket efter gädda och gös växer i popularitet samtidigt som abborre och gös är en viktig fångst för länets yrkesfiskare, går att läsa i förslaget.

– Jag tycker att det är ett bra förslag. Utvärderingar har visat att man i fredade områden får tätare bestånd och större fiskar. Kustekosystemet mår bättre om det finns större rovfiskar, då det blir mindre igenväxning, bättre miljö och mindre algblomning i de här grunda vikarna, säger Lars Gezelius.