Rädda Klinga och bygg på Kungsängen!

Öppet brev till Norrköpings Kommunfullmäktige inför mötet den 25 maj.

Norrköping 17 maj 2020 09:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har försökt få en dialog med kommunen kring detaljplanen för Klinga verksamhetsområde. Tyvärr utan respektfullt bemötande. För oss handlar det inte bara om detta område, utan även i ett större perspektiv om hur samhället skall utvecklas och tas till vara på bästa sätt. En helhetssyn med ansvar för framtida generationer. Nu står vi inför beslut i kommunfullmäktige om detaljplanen i Klinga. 

Vi har träffat politiker, tjänstemän, media och lämnat synpunkter om Klinga logistikområde. Vi får höra att man tidigt ska få sin röst hörd i dialog, för att kommunen ska få möjlighet att lyssna på oss som bor och verkar i området. Att få ta del av vår lokalkunskap, erfarenhet, tankar och frågor kring den föreslagna utvecklingen av Klinga verksamhetsområde. Visst låter det fint. Eller hur? Men vad händer efter dessa vackra ord från kommunen? I sak ingenting! Man anser att detaljplanen följer översiktsplan och det ändrar man inte på. 

Representerar de folkvalda kommuninvånarna eller enbart sig själva som folkvalda? 

Ni har med vackra ord beskrivit hur duktiga ni politiker varit sedan Kvartetten tog över ansvaret. Ni tar tillfället i akt att slå ner på tidigare politiker över deras beslut om stadsutveckling. Självuppfyllelsen över Kvartettens förträfflighet, verkar inte ha några begränsningar. Man basunerar ut att tidigare stadsutveckling gått före bevarande av jordbruksmark. Vilket man omgående berättar för kommuninnevånarna att det har Kvartetten nu ändrat på. Med orden; ”Vi vill att brukningsvärd jordbruksmark och värdefull skogsmark används i sista hand”.  (NT 22 januari) 

Vackra ord, men verkligheten är helt annorlunda. Klinga som logistikområde är knappast ”sista hand”. Det finns exempelvis redan stora planlagda områden som gott och väl rymmer det man nu vill etablera i Klinga. Men budskapet från kommunen är att markområdena är slut och därför måste Klinga byggas för verksamheter. Påståendet är bara ord. Upp till bevis!

Vi vill nu se i kommunfullmäktige en redovisning av obebyggd verksamhetsmark och bevis på att där finns avtal för etableringar. Det är en kärnfråga i planeringen att innan man föreslår ny mark så skall man tydligt redovisa att annat inte finns tillgängligt.

Vad gäller framtida tillgänglighet så  har vi sett förslag på logistikområde på Kungsängens flygplatsområde. Stora ytkrävande etableringar kan rymmas där. Ledande politiker meddelar gärna att logistik ger mycket arbetstillfällen. Vad vore bättre, än att ta vara på det inom Kungsängen. Tusentals flera arbetstillfällen. Nyttja redan etablerad markområde som under årtionden kostat oss skattebetalare hundratals miljoner. Kungsängen blir till inkomst i stället för utgifter. Det är att ta ett samhällsansvar som politiker i ett brett perspektiv.

Dessutom kan då efterfrågade bostäder kunna produceras i staden, miljöförbättringar, skatteintäkter till vård, skola, omsorg med mera som flyget varit en hindrande faktor för. Ett flyg som egentligen inte finns. Eller inte borde finnas här. Inte minst av miljöskäl. Platsen skulle idag inte klara en miljöprövning.Skall den då finnas kvar? Vem i kommunfullmäktige vill ta detta miljöansvar? Den frågan måste lyftas i kommunfullmäktige.

Ledande politiker uttalade inför beslut om Kungsängens flygplats att inget beslut kunde tas för det fanns nu ett  privat initiativ att överta flygplatsen. Vem eller vilka var hemligt. Vilket bara är ord för att slippa ta beslut i en besvärlig fråga. Vi undrar hur många som tror på det uttalandet om privat övertagande av flygverksamhet? Bara ord. Klinga behöver inte, liksom andra värdefulla jord‐ och skogsbruksområden, användas för verksamheter. Kungsängen löser efterfrågan. Det är en ny värld nu som kräver nya insikter och beslut. Det är som vi ser det, ni politiker som har beslutande mandat i kommunfullmäktige att stanna till, tänka till och besluta om att detaljplanen för Klinga inte skall antas. Våga ta ansvar för framtiden i ett helhetsgrepp och se inte Klinga endast som ett diarienummer i ärendelistan. Vi vill se en bred diskussion i fullmäktige i ett större perspektiv. Eller skall det fortsätta att bara vara ord? Vår önskan är inte att hamna i en överklaganprocess. Vi tror i stället att kommunfullmäktiges ledamöter nu hörsammar vår skrivelse och inser att det nu är en ny tid med nya infallsvinklar i samhällsbyggandet. Avstå Klingaplanen.

 

Klinga Samverkan genom Michael Sällberg och Jennie Lundqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Träd över vägen orsakade stopp i trafiken

Fotboll

Lauritsen om flyttryktena: "Ser ingenting annat än IFK"

Norrköping

Lotto-vinnaren: "Har inte smält det än"

Fotboll

IFK vinnare i kamratmötet: "Viker aldrig ner oss"

Fotboll

Bergmann Jóhannesson: "Måste fortsätta jobba"

Visa fler