Under 2016 har tekniska kontoret arbetat med ett förslag på riktlinjer för kolonilotter och odlingslotter samt stadsodling på kommunal mark. Under senvintern i år har förslaget varit ute på en remissrunda och i juni beslutade tekniska nämnden att godkänna dessa riktlinjer. Det gäller alltså de nuvarande tre kolonilottområdena Skarptorp, Fyrby och Pryssgården samt elva odlingsområden.

Orsaken till att man tagit fram dessa riktlinjer är att intresset för odlingsmark är så stort: därför vill man reglera hur det ska se ut när det gäller byggnation på lotterna och villkoren för själva odlingen.

– Vi har inte haft tydliga riktlinjer för våra odlingsområden. Dessutom har det varit väldigt olika hos de olika föreningarna när det det gäller att följa gällande regler och förordningar, säger Karin Jonsson (C), ordförande i Tekniska nämnden som exemplifierar:

Artikelbild

| Nya tänkta områden. De områden som kan vara aktuella ligger mestadels i den södra delen av stan.

– En del följer inte reglerna, det kan handla om olagliga toaletter och andra byggnader; det är vi inte så glada åt.

De nya riktlinjerna slår alltså fast att all byggnation kräver bygglov, det krävs tillstånd både från föreningens styrelse samt beviljat bygglovsbeslut om man ska bygga på odlingslotten eller kolonilotten. Man har också bestämt att minst 30 procent av kolonilottens och 50 procent av odlingslottens yta ska vara avsedd för odling.

– Vi vill ju att det huvudsakligen ska odlas på de här ytorna. Det som nu händer är att vi kommer att besöka område efter område och kontrollera hur det ser ut, en del kan komma att få ändra om sina hus om man inte har giltigt bygglov, säger Karin Jonsson som menar att det till och med kan bli så att hela områden kan få flytta och börja om på nytt om det är för många överträdelser.

Det stora intresset för stadsnära odlingsmark kan göra att det skapas fler odlingsområden i framtiden.

Artikelbild

| Självförtroende. Karin Jonsson har allt mer självförtroende i rollen som kommunalråd.

– I den nya översiktsplanen pekar vi ut flera områden som kan vara aktuella för det här ändamålet men inget är bestämt ännu, berättar Karin Jonsson som menar att de tydliga riktlinjerna också är viktiga så det blir enhetligt för både nya och gamla odlingsområden.

I riktlinjerna ingår också ett förbud mot att anlägga nedgrävda pooler, dessutom ska en förteckning göras av byggnaderna på området där årliga inspektioner av kommunen är tänkta att förhindra nya svartbyggen.