Detaljplanen, som är ute på samråd, medger två nya byggnader, en i tre våningar mot Knäppingsborg och Skolgatan och en fem våningar hög byggnad ut mot Järnbrogatan.

Hela kvarteret utgör byggnadsminne sedan 1978, med fokus på befintliga värdefulla byggnader. En kulturhistorisk byggnadsinventering har legat till grund för en omfattande renovering under 2016 och 2017 av Eschelsonska huset och Magasinet.

I Eschelsonska huset, med anor från 1700- och 1800-talen, vid Gamla torget, har Castellum skapat kontor och en restauranglokal, där New York Grill & Bar nyligen öppnat.

Artikelbild

| I dag. Så här ser det ut vid Tvål-Jockes hus vid Gamla torget i dag.

Det Waseska huset, i folkmun kallat Tvål-Jockes hus, är byggt på 1700-talet, och har en annan ägare.

Kvarteret har tidigare varit kringbyggt. Den aktuella platsen har varit en lucktomt, som nyttjats som parkering. Nu föreslås att kvarteret åter kringbyggs, med ny bebyggelse mot Skolgatan och Järnbrogatan.

Det lägre huset ska till sin karaktär ansluta till befintliga byggnader i kvarteret och det högre till Industrilandskapet med dess större monumentala byggnader.

Ett tidigt samråd med länsstyrelsen har öppnat för ny bebyggelse i kvarteret. En dispensansökan från skyddsföreskrifterna måste lämnas in i samband med bygglovsskedet.

– Vår tanke är att även om det är nybyggt så ska känslan vara att det passar in i landskapet, säger Cecilia S Aldén, affärsområdeschef vid Castellum.

Castellum planerar 45 procent bostäder och 55 procent kommersiella lokaler. Bostäderna, hyreslägenheter, samlas i det ena huset, och kontor i det andra. I bottenplan på båda husen ska det vara verksamheter som tillskapar liv, som butiker eller kafé, verksamheter som vill ha skyltfönster mot gatan.

Kontorsbyggnaden med lokaler för olika verksamheter, i det lägre huset, vänder sig mot Knäppingsborg och anammar områdets rådande funktioner för handel och kontor.

Byggnaden för bostäder, det högre huset, vänder sig mot Strömmen och inhyser lokaler och bostäder likt det närliggande Swartziska palatset och Yllefabriken.

Ett garage planeras under nybygget.

Castellum som har kommersiella lokaler som sin kärnverksamhet har tidigare 60 hyreslägenheter i sitt bestånd. I och med att det finns en organisation för det tänker man sig hyresrätter även här: tio lägenheter, samtliga på tre rum och kök.

– Vår önskan är att vi kommer igång med en byggnation efter sommaren nästa år.

Inflyttning kan det bli i början av år 2020.