Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag från regeringen att revidera länets bevarandeplanerna för Natura 2000-områden under 2016 och 2017. Nu har man skickat ut en remiss för ny bevarandeplan gällande fyra Natura 2000-områden i Norrköping – närmare bestämt Borg, Händelö, Ingelsta och Malmölandets ekbackar. Dessa fyra områden berörs inte av några gränsändringar. Däremot föreslås i remissen att "det mest fördelaktiga och minst markkrävande bevarandet av eklandskapet är att binda samman befintliga ekvärdekärnor med ett sammanhängande nätverk av gröna spridningsstråk, så kallad grön infrastruktur" – i remissen kallade "påverkansområden"

Det har nu lett till att Norrköpings kommunstyrelse på tisdagen tog ett enhälligt beslut att bjuda in landshövdingen och länsstyrelsen till en dialog. Detta föranlett av att man ser en risk att den nya bevarandeplanen – om den blir verklighet – kommer att inskränka kommunens nuvarande och framtida markanvändning.

– Det här gäller alltså inte de befintliga Natura 2000-områdena utan de stora områdena omkring. Om det här skulle gå igenom bedömer vi att det skulle kunna lägga en våt filt över utvecklingen av stora delar av vår mark, säger Lars Stjernqvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det handlar om markvärden för sammanlagt 10 miljarder kronor och då förstår man att det är attraktiv mark vi pratar om. Vi har stor respekt för naturvärden och Natura 2000 men man kan inte frysa all utveckling i stora delar av kommunen.

I remissen konstaterar länsstyrelsen att det runt de här fyra Natura 2000-områdena finns många ekmiljöer med höga skyddsvärden där bland annat den skyddade arten läderbagge lever.

– Vi ska tillse att de arter som finns där ska överleva långsiktigt och i bevarandeplanerna beskriver vi värden och hot. Även utanför själva området kan det behövas tillstånd om någon vill bygga eller göra andra åtgärder ifall det kan påverka miljön och arterna inom Natura 2000-området – det allra bästa är naturligtvis om man tar hänsyn till dessa områden redan i planeringen, säger Emma Hagström, funktionschef på Länsstyrelsen Östergötland som tycker det låter som en god idé att träffas.

– Det är jättebra om vi kan ha en dialog för att räta ut frågetecknen.