Kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen för Åby och Jursla befinner sig i utställningsskedet. Nu har kommunen fått in synpunkter i form av en protestlista från 141 Jurslabor.

Det handlar om det som i planen betecknas område två och tre, väster om Katrineholmsvägen.

”I den kommunala planeringen av framtidens Jursla vill Norrköpings kommun anlägga verksamheter på den bördiga åkermarken nedanför Jursla. En mark som i dag består av ett öppet landskap med vajande vetefält”, skriver Jurslaborna och fortsätter:

Artikelbild

| Planen. Område två och tre ska bli verksamhetsmark.

”Ett kortsiktigt tänkande, där ni avser att förstöra värdefull åkermark för all framtid”.

”Trots att de boende i Jursla har lämnat synpunkter i samband med samrådet har ni gått vidare ned att planera för etablering av verksamheter väster om Katrineholmsvägen, som skulle förstöra utblickarna över de öppna fälten och allvarligt påverka boendemiljön negativt”, skriver Jurslaborna.

De lyfter fram att de valt att bosätta sig i Jursla för den lantliga men stadsnära miljön och det öppna landskapet. De vill inte se en etablering av ”stålkomplex” och lagerverksamheter där.

Jurslaborna hoppas att politikerna den här gången ska lyssna på de boende.

”Vi anser inte att den fördjupade översiktsplanen över huvud taget tar hänsyn till den befintliga boendemiljön i Jursla med den omkringliggande lantliga miljön”, skriver de.

Jurslabon Johan Wahrby har tagit initiativet till protestlistan. De svar han fått av politiker tolkar han som att man väger kommunens utveckling mot nyttjande av jordbruksmark och boendemiljö.

– Vad har man för demokratisk möjlighet att påverka kommunala beslut? undrar han.

Enligt kommunalrådet Karin Jonsson (C) har planen diskuterats i många år utan att man kommit till skott på grund av att frågan om exploatering av jordbruksmark är svår. Hon talar om en avvägning av olika intressen och en kompromiss.

– Från början var det inritat ännu större områden att bebygga nedanför Jursla, men dem har vi tagit bort en del av, säger Karin Jonsson.

Ett område innan Yxbacken och intill E4 tas i anspråk i stället.

Behovet av verksamhetsmark är stort i Norrköping, i dag tvingas man säga nej till företag som vill etablera sig i Norrköping, säger Karin Jonsson.

Åby-Jursla ingår i den marköverenskommelse som Kvartetten enats om, där man tittat på flera områden i stan, ett helhetsgrepp.

Översiktsplanen ska framöver upp i kommunstyrelsen.