Det var inte länge sedan det var klackarna i taket. Finspångs kommun visade 2016 ett överskott med 76 miljoner kronor jämfört med budget.

– Det är glädjande att vi har en så bra ekonomi som vi har. All personal inom kommunen ska ha en eloge för det arbete som har lagts ned under lång tid och som också måste fortsätta, sa kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) i en intervju med tidningen för en dryg månad sedan.

Nu presenterar kommunens ekonomer en lägesrapport efter årets första tre månader som ser långtifrån lika ljus ut. Rapporten pekar på ett underskott vid årets slut på 1,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 15 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på de höga kostnader som finns inom sektorerna social omsorg, kultur-och bildning samt barn-och utbildning. Inom social omsorg är det placeringar som ökar med tio miljoner kronor jämfört med budget. Där brukar placeringar av barn-och unga bidra mest till underskottet, men nu visar placeringar av vuxna det största underskottet mot budget av de båda grupperna.

Kultur-och bildning går 8,5 miljoner kronor back vilket beror på underskott i gymnasieskolan. Barn-och utbildning visar 6,4 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror på ökade personalkostnader inom grundskolan. Dels handlar det om ökade kostnader för elever med behov av särskilt stöd, dels ökad bemanning till följd av avsaknad av behöriga lärare samt att några av enheterna är så pass små att det är svårt att få ihop budgeten utifrån tilldelad ram. Dessutom har lönenivån för behöriga lärare ökat väsentligt vilket blir extra tydligt vid nyrekryteringstillfällen. Både inom grundskola och förskola ligger kostnaderna för kost en bra bit över budget.

– I tertialrapporten efter årets fyra första månader presenterar vi en hel del åtgärder för att komma tillrätta med underskotten. Året startar med ett minus, men det ska vi räta upp innan årets slut. Efter april månad har det totala minuset mot budget sjunkit till 8,6 miljoner kronor, säger Anders Härnbro.

Det finns också ljuspunkter. Finansenheten visar 8,1 miljoner kronor bättre än budget. Detta beror dels på ökade skatteintäkter och dels på en överenskommelse om delad finansiering gällande vattenreningen på Arena Grosvad. Sektor vård-och omsorg går plus med 1,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Ekonomen Mikaela Maglica-Carlberg sammanfattar i rapporten: ”Den kommande utmaningen för sektorerna blir nu att arbeta fram åtgärder för att stävja de underskott som verksamheterna flaggar för så snart som möjligt”.

Ärendet kommer till kommunstyrelsen nu på måndag och förslaget till beslut lyder: ”Att uppdra kommundirektören att påbörja analysarbete samt föreslå åtgärder avseende de underskott som presenteras i månadsrapporten”.