Pojken hade under en längre tid känt sig hotad av en annan elev på skolan under vårterminen förra året. Den hotande eleven hade även uppträtt aggressivt mot pojkens mamma när hon besökte skolan.

Vid ett tillfälle hade pojken hamnat i konflikt med ytterligare en elev och fick då ta emot stryk. Han har också uppgett att han kände sig orättvist behandlad av en lärare. Men någon anmälan eller dokumentation kring pojkens upplevelser i de olika situationerna gjordes inte.

Det hela gick långt att han blev sjukskriven, vilket ledde till han kom efter i skolarbetet och missade kunskapsmålen i fyra ämnen under våreterminen 2016. Trots det vidtog inte skolan några stödåtgärder under höstterminen 2016, för att hjälpa honom, enligt anmälan, gjord av mamman.

Huvudmannen, Finspångs kommun, skriver i sitt yttrande att man kände till att det fanns en hotfull elev på skolan som vid ett tillfället gett sig på elever, men inte specifikt den här pojken. Någon incidentrapport gjordes dock inte. Däremot gjordes det vid tillfället då den aggressiva eleven hotade pojkens mamma.

När det gäller pojkens upplevelse av att vara orättvist behandlad av läraren, medger läraren att det kunde vara så att pojken inte behandlats på samma sätt som andra elever men att det inte funnits någon medveten tanke om det.

Skolan uppger också att man bedömer att pojkens höga frånvaro inte berodde på hans rädsla för den andra eleven utan mer på hans allmänna mående. För att klara skolgången fick han extra stöd av lärare och möjligheter att arbeta enskilt.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att skolpersonal alltid, enligt skollagen, är skyldig att anmäla då en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Rektorn ska i sin tur anmäla till huvudmannen som måste utreda omständigheterna och vidta åtgärder. Men detta gjordes aldrig, konstaterar man.

Finspångs kommun har nu fram till 27 maj på sig att säkerställa att skolan verkligen vidtar åtgärder för att förhindra kränkande behandlingar i framtiden. Skolan ska också säkerställa att rektorn alltid anmäler de fall av kränkningar som uppkommer.

Vidare påpekar man att det är en brist att skolan aldrig utredde orsakerna till att pojken varit frånvarande så mycket. Dessutom borde anpassningen av studiegången ha föregåtts av en utredning. Men eftersom pojken numera klarar skolgången utan större problem, ingriper man inte på just den här punkten.

Pojkens mamma har även gjort en anmälan till Barn- och elevombudet, för att få frågan om skadestånd utredd. I beslutet skriver Barn- och elevombudet att Finspångs kommun inte följt bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling, men mot bakgrund av att vissa åtgärder ändå vidtagits "finns inte tillräckliga förutsättningar att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen".